библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
ПРОЕКТИ      ПРОГРАМИ     
ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изпълнението на проект Е-skills for E-inclusion, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда. Проектът се изпълнява в партньорство с 5 организации от Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+.

В българския екип за изпълнение на проекта участват ИКТ специалисти от още 3 регионални библиотеки:

РБ „П.Р. Славейков“ – Велико Търново

РБ „Христо Смирненски“ – Хасково

РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

 

Повече информация за проекта и неговото изпълнение може да намерите на страницата на Фондация „Глобални библиотеки – България“. http://www.glbulgaria.bg/bg/node/31318

„Смарт-Либ” – Комуникационен център в библиотеката

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс „Библиотеката - активен участник в обществения живот", в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. 

Партньорските организации по проекта са библиотека при НЧ „Просвета-1915” – Мизия и НЧ „Развитие 1892” – Бяла Слатина.

Основната цел на разработката е създаване на мобилен комуникационен център за обучение на потребители за работа с мобилни устройства и приложения.

Специфичните цели са: да се повиши компетентността на 24 библиотечни служители за работа с мобилни устройства и приложения с цел формиране на умения и оказване на помощ и съдействие на потребителите; да бъдат обучени част от хора във възрастова група над 55 г. в умения за работа с мобилни устройства и приложения; да се утвърди ролята на Регионалната библиотека като водещ методичен център за другите библиотеки на територията на област Враца.

Целевата група: потребители на възраст над 55 години. В резултат на проекта ще бъдат обучени 80 потребители – 40 от Враца, разделени на 4 групи по 10 човека, по 20 потребители градовете Бяла Слатина и Мизия, разделени на по 2 групи по 10 човека.     

В рамките на проекта ще бъде изграден мобилен комуникационен център. 

Продължителността на проекта: септември 2016 година - април 2017 година.                                

" Стани доброволец - насърчи дете"

Този проект Регионална библиотека „Христо Ботев"  реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки - България" в рамките на конкурс „Библиотеката - център на местната общност" в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014г. с Министерството на културата.
Партньор на библиотеката е „Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца"
Основната цел на проекта е да реализира програма за лятна работа с деца, чрез организиране на разнообразни дейности с помощта на доброволци.
Дейности по проекта: Лятна детска академия; Арт-работилници „Да творим заедно"; Работа с образователни сайтове „Играй и се учи"; Създаване на Център за работа с доброволци към Регионална библиотека.
Продължителност на проекта юли - октомври 2015 г.
"Вълшебствата на книгите"

             В съвременните условия на живот, когато все по-често посягаме към компютъра е необходимо книгата да стане за децата едно вълшебно привличане, а библиотеката притегателен образователен център за всяко дете.

             Целта на пректа е да се осмисли значението на книгата за развитието на детето, чрез натрупване на знания и опознаване процеса на издаването й.Формиране на гражданско съзнание, поведение и приобщаване към книгите, като източник на знание.Партньорство между учители, деца, родители, писател, издател, книжар, библиотечни служители.Популяризиране дейността на детското заведение и неговите партньори.

Задачите на проекта са обогатяване знанията и опита на децата за процеса на създаване на книга, провокиране на интерес към книгата, обогатяване на представите за значението на книгите и др.

Децата ще придобият знания за авторите на книги и пътищата за достигане до тях.Ще осъзнаят предназначението и ползата на книгата, като важен фактор за живото и дейността на децата.

 

Център за информация и комуникация Долж - Враца

      Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца е партньор по проект на  Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България. Съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна  библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова и Областна администрация Враца ние ще създадем Румъно-Български културно - информационни центрове на територията на градовете Враца и Крайова, в които гражданите на двата погранични района ще могат свободно да ползват средства за комуникация – IP телефони, Интернет и видеоконферентна връзка. По този начин двете общности ще се запознаят взаимно с бита и културата на населението на съседната държава, с възможностите за туризъм и бизнес, ще могат да обсъждат и решават общи проблеми. Създадохме един общ уеб портал между двете най-големи публични библиотеки в двете погранични области – Враца и Долж, на който ще предоставим свободен достъп на населението на България и Румъния до ценното дигитално богатство от колекции на двете библиотеки. Регионална библиотека „Христо Ботев” дигитализира 5 колекции от фонда на отдел „Краезнание” :

1. Колекция от фотокартички и снимки от миналото на Врачанския  край;
2. Колекция от автентични фолклорни записи от региона, които до момента се съхраняват на видео и аудио носители на информация;
3. Колекция от местни периодични издания;
4. Поредица „Роден край”  - сборници с фолклорни материали от целия Врачански край. – 10 издания и Поредица „Наследство” – сборници с материали, представяни през годините на регионалната краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето - 4 издания.
5. Ценна колекция за живота и делото на Христо Ботев. 
         Проектът стартира през месец март 2013 година. Общата стойност е 3 280 442,62 евро, от тях 206 698,03 евро са предвидени за дейностите в Регионална библиотека „Христо Ботев”. Продължителността на проекта е 30 месеца.

Информационен център "Здраве"

          От месец юни 2013 година стартира проект на Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца на обща стойност 6186 лв., като 5000 лв. от тях е безвъзмездното финансиране от Програма "Глобални библиотеки България". Проектът предвижда да се проведе информационна кампания, насочена към ученици и родители от две училища на територията на града, които са наши партньори по проекта – СОУ „Христо Ботев” и НУ „Иванчо Младенов”. Целта е да повишим знанията и информираността на ученици и родители относно опасностите, до които води затлъстяването, как да прилагат здравословен начин на хранене и живот, кои са вредни храни и навици на хранене, какви са начините за борба с наднормено тегло, ползата от редовното спортуване и други теми, свързани с проблема наднормено тегло и затлъстяване. Това ще осъществим посредством:
1. Организиране на 3 беседи с ученици на възраст 11-14 години. Беседите ще се провеждат от специалисти, работещи в РЗИ град Враца – третият ни партньор по проекта. Основните теми, с които ще бъдат запознати учениците са: „Наднормено тегло и заболявания, свързани със затлъстяването”; „Здравословно хранене” и „Здравословен начин на живот”
2. Изработване и подържане на уебсайт, на който ще публикуваме полезна информация и ще отговаряме на конкретни въпроси на потребителите;
3. Изработване на 4 информационни брошури в тираж по 100 броя, които ще разпространяваме сред родителите на децата от двете училища и ще бъдат публикувани на уебсайта на проекта;
4. Изготвяне на презентации на здравна тематика от ученици на възраст 11-14 години, които презентации ще се представят пред ученици на възраст 7-10 години в залите на Регионалната библиотека. 

Мотивация на учениците от началните класове за учебна дейност

Регионална библиотека „Христо Ботев” участва като партньор в проект на Програма „Коменски” Регионални партньорства съвместно с РИО на МОН – Враца, НУ „Св. Софроний Врачански” и СОУ „Христо Ботев”. Проектът е на тема „Мотивация на учениците от началните класове за учебната дейност”. Партньор на проекта е Инспекторат по образованието град Ерзинкан, Турция, Областна библиотека Ерзинкан, Турция, Частно начално училище Ерзинкан, Турция

Основна цел на проекта: Развитие и обмен на добри практики, насочени към мотивиране на учениците от началното училище към учебна дейност чрез подкрепа и сътрудничество между образователните и други институции за осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище

Специфични цели:

- Придобиване на знания и умения от ползвателите по проекта за прилагане на успешни методически подходи и модели за мотивиране на учениците от най-ранна училищна възраст за учебна дейност.

- Осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище чрез повишаване на мотивацията им за учебна дейност.

- Повишаване на индивидуалния и институционалния капацитет на служителите и педагозите от образователните и други институции със значимост за образованието чрез обмен на добри европейски практики.

- Отваряне на ползвателите по проекта към образователната система на Партньорите и развиване на умения и способности за сътрудничество и взаимодействие, насочено към осигуряване на качествено образование, за да изградим заедно нова обединена Европа.

Тематиката на проекта обхваща:

- Специфичност и уникалност на началния училищен период и необходимост от мотивация за учене.

- Методи за повишаване на мотивацията на учениците.

- Сътрудничество между училището и другите институции със значимост за училищното образование, насочено към мотивиране на учениците от началния училищен период за учебна дейност.

Темите са взаимносвързани и вплитат един ефикасен модел за мотивиране на учениците за учене и изграждане на ключовата компетентност «придобиване на умения за учене» и в частност развитие на читателските умения, чрез сътрудничеството на  регионалнате власти, регионален инспекторат по образование, училище и библиотека.

Проектът е с продължителност 2 години.

 

 

Изкуството и компютърът заедно в помощ на различните

          Основната цел на проекта е социализиране и интегриране чрез библиотеката на деца със специални образователни потребности. Основните дейности ще бъдат:

  • Обучение на деца със специални образователни потребности да работят с компютри и да усвояват основни знания и умения посредством специализиран софтуер;
  • Въвеждане на деца със специални образователни потребности в света на изобразителното изкуство. Библиотечни специалисти ще обучават и подпомагат децата да рисуват, изрязват, лепят, апликират. Най-добрите произведения ще бъдат експонирани в изложба;
  • Създаване на двуезичен филм (на български и английски език), като за целта всички дейности по проекта ще бъдат заснемани с видеокамера, а след това най-интересните и забавни моменти ще бъдат включени във филма

          Партньори по проекта са Регионална библиотека "Христо Ботев" и Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности, гр. Враца. Пилотният етап на проекта е с продължителност от май до декември 2012 г. Дейностите се финансират от Програма «Глобални библиотеки България» и от Регионална библиотека «Христо Ботев» Враца. Общата стойност на проекта е 2740 лева.

         Албуми със снимки от дейностите по проекта могат да бъдат разгледани на този уеб адрес.

© 2002-2017 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg