библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
ПРОЕКТИ      ПРОГРАМИ     
ПРОГРАМИ

Трансгранично сътрудничество Румъния - България
         Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България е оперативна програма с европейско финансиране за Румъния и България през периода 2007-2013 г. Програмата подкрепя развитието на граничните зони, както в Румъния, така и в България. Тя следи да създава „мост” между двете страни, с цел подпомагане на граничните райони в разрешаването на подобните въпроси за развитие чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни решения. По този начин, границата ще обединява зоните на двата бряга на Дунав, вместо да ги разделя. 
        Посредством програмата, румънците и българите в граничните зони ще бъдат поощрявани да развиват нови бизнес сделки, да осъществяват обмен на информация и да се възползват от подобряването на достъпа до границата. Те ще си сътрудничат за предотвратяване на наводненията, за съхраняване на природните ресурси и за прокарване на туризма. По този начин граничните зони ще станат по-привлекателни за хората, които живеят и работят там, а също и за инвеститорите.
Глоб@лни библиотеки

           СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ на Програмата: Да се осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да се повиши качеството им на живот и да се ускори развитието на гражданското общество.
           Регионална библиотека "Христо Ботев" е една от целевите библиотеки на територията на Врачанска област, която работи по програмата. До настоящия момент програма Глоб@лни библиотеки дари 24 компютърни конфигурации, преносим компютър, сървърна система, мултифункционално устройство, цветен лазерен принтер, рутер, комутатор, мултимедиен проектор и екран. Компютрите са с инсталиран софтуер и с достъп до Интернет. За свободен достъп до глобалната мрежа и информационните ни ресурси на потребителите са предоставени общо 10 компютърни системи в 3 отдела на библиотеката - Заемна за дома, Обща читалня и Справочно-библиографски и информационен отдел. Разполагаме и с оборудван Обучителен център, в който се провеждат обучения за библиотечни специалисти от област Враца в областта на информационно-комуникационните технологии и библиотечното обслужване.
        

Обучения

 Обучителната програма на „Глобални библиотеки – България” включва обучения по „Информационни и комуникационни технологии”, „Организация и управление на работата в обществената библиотека”, „Услуги в модерната библиотека”, „Общуване и работа с потребители и общности”, „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”.

Обученията се провеждат в 27-те регионални и 12 читалищни библиотеки, действащи като учебни бази по програмата.

В област Враца през 2012 година предстои да бъдат обучени над 200 библиотекари в съответните направления. Първото обучение за тази година стартира на 27 март по Направление 2 "Организация и управление на работата в обществената библиотека" с лектор Силвия Врачовска - Директор на Регионалната библиотека и обучител по Програмата.

Обученията по „Глобални библиотеки –България” се провеждат по методика и с учебни помагала, специално разработени за целите на програмата.

Обучението по „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти” е ново и се въвежда от тази година. Целта е да се повиши капацитетът на библиотекарите да се застъпват за каузата на обществените библиотеки, да проучват и отговарят на потребностите на местните общности, да привличат финансови ресурси, да работят по проекти. 

В много от обществени библиотеки в региона се организират обучения за граждани за работа с компютри и интернет.

42 библиотеки, оборудвани по програмата, предлагат компютри и безплатен достъп до интернет за гражданите в десетте общини на област Враца. Програмата се финансира чрез субсидия от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и инвестиция от страна на местната власт и държавния бюджет.

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg