библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
Обяви

Открита процедура

Регионална библиотека „Христо Ботев“ Враца публикува обявление за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Инсталиране и въвеждане в експлоатация на програмно приложение за информационен портал на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца

по проект „Трансграничен център за информация и комуникация Долж – Враца“. 

Решение №85/28.04.2015 г.

Протокол №3 от заседание на комисия, назначена със Заповед №10/31.03.2015 г. от Директора на Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца

Протокол №2 от заседание на комисия, назначена със Заповед №10/31.03.2015 г. от Директора на Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца

Съобщение

Протокол №1 от заседание на комисия, назначена със Заповед №10/31.03.2015 г. от Директора на Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца

Решение

Обявление

Документация

Приложения

Съобщение до медиите


Обобщена информация за 2014 година
Публични покани
Регионална библиотека "Христо Ботев" град Враца
отправя Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Доставка и гаранционно обслужване на аудио-визуална техника и видеоконферентна система за  нуждите на Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца"

ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А", ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Поканата и подробна информация може да видите тук. Пълната документация може да свалите от тук.


Протокол от 31.10.2014 г. за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в публична покана с предмет "Доставка и гаранционно обслужване на аудио-визуална техника и видеоконферентна система за  нуждите на Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца"


Договор за възлагане на поръчка с предмет: "Доставка и гаранционно обслужване на аудио-визуална техника и видеоконферентна система за  нуждите на Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца"

Приложения към договора: Техническо предложение и Ценово предложение

Открита процедура

Регионална библиотека „Христо Ботев“ Враца публикува обявление за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Инсталиране и въвеждане в експлоатация на програмно приложение за информационен портал на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца

по проект „Трансграничен център за информация и комуникация Долж – Враца“. 

 

Решение №85/28.04.2015 г.

Протокол №3 от заседание на комисия, назначена със Заповед №10/31.03.2015 г. от Директора на Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца

Протокол №2 от заседание на комисия, назначена със Заповед №10/31.03.2015 г. от Директора на Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца

Съобщение

Протокол №1 от заседание на комисия, назначена със Заповед №10/31.03.2015 г. от Директора на Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца

Решение

Обявление

Документация

Приложения

Съобщение до медиите


Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП
© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg