библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
Направление „Библиотечно информационно обслужване“

Справочно-библиографски и информационен отдел

Отделът предлага и виртуално обслужване на читатели чрез интернет - заявка за справка по дадена тема. Формуляр за заявка можете да свалите от тук (линк). На зададения от Вас въпрос ще получите готов отговор или препратка към източник за извличане на необходимата Ви информация. Вашите въпроси приемаме всеки работен ден от понеделник до петък в рамките на работното време на библиотеката.

В отдела се извършват:

• устни справки отговарящи по съдържание на фондовете и функциите на отдела, както и въпроси засягащи всички отрасли на знанието.

• издирва се фактографска информация подокументалните източници, налични във фонда и по електронните ресурси, достъпни в Интернет.

• информационно търсене в Интернет, засяга публикации в електронни вестници, списания и книги, научна, техническа и бизнес информация, данни за официални организации и нормативната им уредба, удовлетворяват се запитвания за статута и работата Европейския съюз, както и за други международни организации.

• библиографски консултации за публикации в български и чужди издания за оформяне на библиографски списъци към реферативни, курсови и дипломни задания.

• виртуална справочна дейност - отговори на разнообразни информационни запитвания по електронна поща касаещи изготвяне на библиографски списъци по теми свързани с учебния процес като за ученици така и за студенти.

• изнасят се беседи за библиотечно-библиографски знания за предимствата в работата с традиционни и нетрадиционни носители на информация, демонстрира се работата и ефективността на търсене с базите данни поддържани от отдела, придружени от  разпечатки.

• извършва се информационно проследяване по запитвания и зададени теми от ползувателите на библиотеката.

• чрез абонамент в сектора се получават автоматизираните бази данни на Текущата национална библиография: Серия 1 - Български книгопис, Серия 5 - Летопис на статиите от българските списания и сборници, Серия 6 - Летопис на статиите от българските вестници.

• в база данни „Нормативни документи” изградена изцяло от описания на „Държавен вестник” се извършват справки за всички ползватели по разнопосочни запитвания относно закони, правилници и наредби, разпоредени от различните министерства, като най-честите от тях акцентират върху данъчно, здравно и социално осигураване, официални документи базиращи се върху отношенията на България с Европейската общност, предприсъединителни и присъединителни програми, моморандуми и споразумения.

•  в отдела още се поддържат следните самостоятелни бази данни: „Европейски съюз”

• съдържаща библиографски описания на книги, статии от вестници, списания и сборници на български и други езици по въпросите на европейската интеграция, „Фактографска картотека”, „Картотека на илюстраци и снимкови материали.

• отделът създава и поддържа база данни „Статии” на модула „Автоматизирана библиотека”, където аналитично се разкриват части от вестници, списания и сборници тематично и предметно обособени от всички отдели на знанието.

•  в помощ на обслужването отдела разполага с масивно количество есета, реферати, курсови и дипломни работи, събирани и обработвани, чрез информационно търсене, така и дарени от ползватели както на български така и на руски и английски език.

Предлаганите информационни продукти  от отдела се повишава, като предпоставките за това са:

• броят на базите данни в Регионална библиотеката  „Христо Ботев” - Враца

• възможност при информационното обслужване да бъдат използвани и т.нар. служебни бази;

•  пълноценно използване на платените бази данни в режим on-line;

• разширяване кръга на Интернет ресурсите в практиката на информационното обслужване.

Използването на всички тези ресурси повишава качеството на подготвяните продукти в следните основни посоки:

• всички автоматизирани бази данни предоставят широки възможности за многоаспектно търсене; използването на предметни рубрики, тезауруси и др.; повишава релевантността на намерената информация;

• В поддържаните автоматизирани бази данни до момента има над 48500 записа, които умело се използват в предоставянето на информация по въпроси на ползвателите на библиотеката.

Ползватели на отдела са учениците от всички средни училища в града както и студенти и преподаватели от висшите учебни заведения при Университета за национално и световно стопанство, Медицински университет, Педагогически колеж към Великотърновския университет и Международния славянски институт с филиали във Враца.

Работно време с читатели: 8.30 - 12.00 ч.;13.00 - 17.00 ч.
Почивен ден - събота и неделя
GSM 0879548903 e-mail: libvratsa@gmail.com

Отдел „Информационни технологии“

Осъществява системна поддръжка на компютърната техника, локалната мрежа, системния и приложен софтуер в библиотеката. Изпълнява сервизни и администраторски дейности в базите данни, попълвани от отделите. Попълва и актуализира информацията на уеб-сайта и информационния портал на библиотеката. Оказва експертно-консултантска помощ на библиотечните служители при работата им с компютърния софтуер и хардуер. Провежда квалификационни курсове по компютърна и информационна грамотност за библиотечни специалисти от област Враца. Съдейства при изработването на дипляни, поздравителни адреси, грамоти, покани, рекламни материали и др. Участва в разработването и изпълнението на проекти по програми, финансирани от фондовете на Европейски съюз и от национални и международни фондации.

 

Работно време с читатели: 8.30 - 12.00 ч.;13.00 - 17.00 ч.
Почивен ден - събота и неделя
GSM: 0879548913
E-mail: it_libvratsa@abv.bg
© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg