библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
ОБЯВИ      КОНКУРСИ     
ОБЯВИ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ” ВРАЦА

Обявява подбор по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар“ в Регионална библиотека „Христо Ботев”- град Враца

Изисквания към кандидатите: 

· Висше образование в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки"; професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл; средно образование с професионална квалификация "библиотекар";

· Владеене на английски език – предимство;

· Отличен опит в използването на Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point, Microsoft Outlook/Outlook express;

· Умения за работа в екип;

· Комуникативни и организационни умения.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

· Осъществява библиотечно и информационно обслужване на читателите;

· Участва във всички процеси по обслужването на читателите – регистрация, подпомагане в избора на библиотечни материали и ползване на справочен апарат;

· Разяснява правилата за ползване на библиотеката.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца, улица Петропавловска № 43, ет.1, стая 4.

Необходими документи:

· Автобиография;

· Копие от документ за завършено образование и други документи, удостоверяващи професионална квалификация;

· Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

Място на работа:

Регионална библиотека „Христо Ботев“, улица Петропавловска № 43

Начин на провеждане на подбора:

По документи и събеседване: - разглеждане на заявленията и приложените документи от комисия, назначена със заповед на Директора на Регионална библиотека „Христо Ботев“ - провеждане на събеседване /интервю/ с кандидатите.

Място за подаване на документи:

Регионална библиотека, улица Петропавловска № 43, етаж 1, стая 4

Срок за подаване на документите:

Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 от 18.01. до 18.02.2019 г.

Телефон за справки и допълнителна информация: 0879 548 901

Датата и часът на събеседването с кандидатите ще бъде обявен допълнително.

Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни.

© 2002-2019 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg