РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА

     „ХРИСТО БОТЕВ” – гр. ВРАЦА

 

ОТЧЕТ

за дейността през 2011 година

 

 

 

 

 

 

10.02.2012 г.                                                    директор:

гр. Враца                                                                  /Силвия Врачовска/

 

       Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца и през изминалата 2011 година продължи с реализирането на поставените основни задачи:

 

          1. Утвърждаване на библиотеката, като информационен и обществен център, осигуряващ равен достъп за всички ползватели, със специално внимание към хората в неравностойно положение.

          2. Постоянно обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители на информация.

          3. Приложение на съвременни информационни технологии в библиотечното, справочно-библиографско и информационно обслужване, осигуряващо многоаспектно търсене с цел максимално удовлетворяване потребностите на читателите.

          4. Насърчаване на четенето със специално внимание към децата.

5. Активно участие със свои инициативи и дейности в националните библиотечни прояви и кампании – Национална библиотечна седмица, Кампания „Четяща България”, Национална инициатива за възраждане на библиотеките и др.

          6. Издателската и популяризаторска дейност по повод актуални дати и годишнини от местния и национален календар, включваща изработване и издаване на книги, био-библиографски справки, мултимедийни презентации и др.

          7. Утвърждаване ролята на РБ като квалификационен център за библиотеките от област Враца.

          8. Разширяване на контактите и партньорствата с институции, обществени организации, НПО, сдружения, съюзи и библиотеки от страната и чужбина. Участие в проекти на регионално и национално ниво.

 

 

 

І. Библиотечни дейности

 

1. Комплектуване и организация на библиотечните фондове и каталози.

 

Комплектуването на библиотечните фондове е основна и неизменна задача на Регионална библиотека „Христо Ботев”. В края на 2011 година фондът на библиотеката наброява 249 845  библиотечни документи на стойност 274 737.07 лв. от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация. Като 46.85 % са отраслеви библиотечни документи, 11.44% са детски художествени и детски научно-популярни и 41.71% художествена литература. Спазено е едно добро съотношение на художествени и отраслеви БД. През 2011 г. са постъпили 2 858 библиотечни документи на стойност 29 917.40 лв. от които 2 572  книги, 98 периодични издания, 1 графични издания, 47 компактдискове, 140 DVD. Новонабавените библиотечни документи са с 574 т. повече в сравнение с предходната 2010 г. В края на годината, след две годишно прекъсване Министерство на културата обяви сесия за финансова подкрепа на регионалните и общински библиотеки по програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Проектът, който изготвихме беше на обща стойност 14 993 лв., при лимит – 15 000 лв. Включихме - 329 заглавия книги на стойност 13 065.95 лв., абонамент на 30 заглавия периодични издания на стойност 1 050.27 лв., некнижни носители на информация - CD и DVD - 51 заглавия на стойност 864.13 лв. Проектът ни беше подкрепен и финансиран в пълен размер от МК. Така успяхме да обновим своите фондове с 1069 т. нови книги, 52 бр. некнижни носители на информация и 30 заглавия периодични издания. Чрез договорената с доставчика ИК “Персей” отстъпка в размер на 25% от общата стойност на проекта, бяха ни доставени още 299 тома книги и 13 бр. некнижни информационни източници, под формата на дарение. Изборът на доставчик този път се оказа изключително добро попадение. Доставката беше направена експедитивно, коректно и с малки пропуски по списъка на заглавията от проекта (главно поради изчерпания им тираж). Цялата пратка беше транспортирана от ИК “Персей” до библиотеката, а транспортните разходи останаха за тяхна сметка. 

Нашите ползватели ще могат да се запознаят с най-новите художествени творби на съвременни български автори : Георги Господинов, Людмила Филипова, Николай Табаков, Любомир Левчев, Калин Терзийски и др., част от които са носители и на литературни награди. Ценителите на поезията ще се насладят на антологии със стихове и сонети – шедьоври на световната и българска поезия, оформени полиграфически изключително красиво, като могат да изслушат и аудио записите им , ползвайки приложените към книжните издания аудио CD-та. Обновиха се и колекциите с литература по философия, обществени и естествени науки, техника, езикознание и литературознание, история и география. Набавихме много заглавия в различни области на изкуството. Романизираните биографии на съвременни творци в областта на театъра, киното, музиката, модният дизайн и др., ще задоволят потребностите на читателите любители на такъв вид литература в отделите “Заемна за дома”, “Изкуство”, ползвателите на библиотеката в ЖК “Дъбника”. Използвахме възможностите на проекта, за да комплектуваме справочна и енциклопедична литература в различни области на знанието, която поради високата й цена при други обстоятелства не бихме могли да си позволим, имайки пред вид ограничените финансови възможности на бюджета на библиотеката. Тези издания ще подпомагат читателите-специалисти в професионалната им работа, студентите и учениците в учебният процес. Най-малките посетители на “Детски отдел” се зарадваха на нови книжки от художествената поредица “Франклин”, както и на заглавия, като “Торба приказки”, „Торба басни”, “Легенди и митове” и др. Учениците ще допълват самоподготовката си  в учебния процес, ползвайки нови заглавия учебно-помощна литература – помагала по български език и литература, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, история и география. Преподавателите могат да се възполват в преподавателската си работа от методиките на преподаване по различни учебни дисциплини. Библиотечните колекции на отделите се обогатиха и с много научно-популярна литература в областите – психология, етика, самопознание, мениджмънт, управление. Вече е традиция читатели, граждани, местни автори и издателства да даряват личните си книжни сбирки и част от печатната си продукция на библиотеката. Ние продължаваме да ги използваме рационално. Една част от тях регистрираме и вливаме във фонда, а с друга заменяме налични във фонда, но физически изхабени.        

Набавените библиотечни документи са обработени технически и регистрирани в база данни „Книги” и КДБФ. Приключи работата по отчисленията, направени през 2010 г. В каталозите на библиотеката : читателски – “Азбучен”, “Систематичен” и “Служебен”, както и в каталозите на отделите по структурата на библиотеката, бяха отразени 6 443 библ. документа.

От средата на 2007 г. в отдела се работи по ретроконверсия на каталозите, обхващаща периода 1980-1996 г. До средата на  2011 г. приключихме тази трудоемка, изискваща голяма концентрация и внимание дейност. В момента записите в модул “Книги” на програма АБ са 64 233 бр. През отчетната година са редактирани, инвентирани, сигнирани и прехвърлени от бази данни “Ретро” и “Серия 1” и въведени записи на нови заглавия - 2 075 бр.

Абонаментът за 2011 година се състои от  95 периодични издания, от които  36 вестници и 48 списания на стойност  3230.95 лв.

* Таблици № 2, 3, 4 и 5 от приложението към отчета отразяват библиотечния фонд и набавените БД по съдържание, вид, език и начин на комплектуване.

          Таблица № 8 отразява текущите периодични издания по вид и съдържание.

 

 

2. Библиотечна, справочно-библиографска и информационна дейност.

 

През отчетния период Регионална библиотека е посетена от  83 505 читатели, раздадени 123 000 библиотечни документи и е регистирала 3 936 нови читатели.

Посещенията на сайта на библиотеката през 2011 година са 18 734.

          Приложената по-долу таблица отразява плана и изпълнението на тези показатели по обслужващи отдели.

 

 

 

Отдели

Читатели

Посещения

Заети БД

План

2011

Изп.

2011

План

2011

Изп.

2011

План

2011

Изп.

2011

Заемна за дома

2 100

1 952

22 000

22 003

55 248

47 513

Детски отдел

1 200

1 214

7 000

5 984

16 500

16 847

Обща читалня

120

102

9 500

8 892

18 000

17 638

Периодика

 

 

 

9 500

9 675

10 500

9 675

Изкуство

 

 

 

4 000

3 884

8 500

8 502

 

Краезнание

 

 

1 500

1 932

2 500

2 470

 

Филиал

650

623

9 000

10 504

18 000

19 584

 

СБИО

30

30

1 800

1 832

600

616

Автоматизация

 

 

 

18 734

 

 

 

Методичен отдел

 

15

15

50

65

152

155

Общо

 

4115

 

3936

 

64 350

 

83 505

 

130 000

 

123 000

 

          При отчитането на сновните цифрови показатели за 2011 година - нови читатели, посещения и раздадени библиотечни документи се наблюдава увеличение с 30 % на посещенията в библиотеката, което е един отличен резултат.

По отношение регистрирани читатели най-много - 34.32% са ученици от начален и среден курс (за 2010 – 35,4%), 15.60% - от горен курс (за 2010 - 16%), 12.14% - студенти ( за 2010 –12,3%) и 37.94% други категории – инженерно-технически специалисти, медицински специалисти, учители и др. (за 2010 – 36,3%).

          * Таблица № 6 и 7 от приложението на отчета отразяват регистрираните читатели по видове професии и пол, възраст и образование.

          Заетите БД са 123 000, от тях най-голям е делът на заетите книги –75,50%, на периодични издания – 20,14% и на други носители на информация –  4,36%. В сравнение с миналата година прави впечатление нарастване на относителния дял на заетите периодични издания за сметка на заетите книги. В същото време делът на заетите БД на други носители на информация се запазва. От тази статистика може да се направи извод, че трябва да се популяризират сред гражданите информационните възможности на библиотеката, като се наблегне на факта, че при нас може да се заемат не само традиционните книжни носители, а и CD с популярна музика, DVD с игрални и научнопопулярни филми, грамофонни плочи с ценни произведения от всички жанрове на музикалното изкуство и др.

* Таблици № 2, 3 и 4 отразяват заетите БД по вид, отрасъл на знанието и език.

           В края на 2011 година електронните картотеки на Регионална библиотека съдържат:

БД Персоналии - 1852 общо, 11 за 2011 година;

БД Летопис - 4420 записа общо, 6 за 2011 г.

Посочените две Бази данни се поддържат от отдел „Краезнание”.

 БД „Фактографска справка” – 2 671  записа,

 БД „Дати и събития” – 923  записа

 БД „Илюстровани документи” –  1 765 записа

Посочените три  бази данни се поддържат в отдел СБИО

 БД „Статии” – общо 56504  записа от които  1836 нови.

 

През 2011 г. значително бе увеличено търсенето на информация от електронните бази данни –   като най-голям дял от тях са ученици – 45,5%, студенти – 33%, работещи –14,5% и други категории – 7%. Нараства броя (134 бр. - за 2010 е 34 бр.)на виртуалните консултации и запитвания по електронната поща.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


През 2011 година на разположение на ползвателите на  „Регионална библиотека  “Христо Ботев“ е безплатен онлайн достъп до базите данни на правно-информационната система СИЕЛА (закони, наредби, процедури, регистър на фирми, нормативна база в сферата на образованието и др.). Абонаментът е осигурен с подкрепата на Програма “Глоб@лни библиотеки – България”. 

Броят на справките направени през годината в библиотеката е както следва  – писмени - 189, устни – 6 928 и търсене в автоматизираните БД и каталози на библиотеката – 10 097 общо 17 214. Темите на писмените библиографски справки са определени от читателските търсения и са от всички отрасли на знанието.

          Продължи традицията за колективни посещения на ученици за запознаване с обслужването, справочния и информационен масив на библиотеката и провеждането на открити уроци, мултимедийни презентации  по определени теми (включени в учебния процес), организирани и провеждани от обслужващите отдели.

През отчетната година се наблюдава повишен интерес към библиотеката и това се дължи на огромните усилия, които полагат всички библиотечни специалисти не само в обслужването и ежедневната работа, но също така и в организирането на различни инциативи. Нарастват ползвателите на библиотеката, ползващи автоматизираните читателски места, което е резултат на навлизането на новите информационни технологии, използването на по-съвършени некнижни носители, до известна степен променените образователни критерии, променените нагласи на традиционните ни потребители, силното влияние на Интернет и др.

 

ІІ. Автоматизация

 

През изминалата 2011 година  Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца поддържа: две сървърни машини; 43 компютърни системи, от тях 19 за служебно ползване, 13 на свободен достъп до потребители и 11 в обучителна зала, всички те свързани в Локална мрежа и с достъп до Интернет; 8 броя принтери, от тях 4 матрични, 4 лазерни, 2 скенера; 2 мултифункционални устройства – едно лазерно и едно мастилено-струйно; 8 мрежови устройства – рутери и комутатори, всички те свързани помежду си в локална мрежа.

Инсталирана е най-новата версия на библиотечния софтуер от представители на фирма РС-ТМ.

През изминалата година сайтът на Регионална библиотека  е посетен 18734 пъти от 11045 уникални посетители.

         

Прави впечатление, че сайтът ни се радва на популярност сред населението. За това говорят и горните цифри. В отзивите, които получаваме, гражданите споделят, че полезни за тях са електронните каталози и картотеки, които могат да ползват 24 часа в денонощието и в почивните дни, възможността за контакт онлайн било то по електронна поща или чрез формата за контакти, както и актуалността на сайта – това, че всички събития, свързани с библиотеката се отразяват още на същия ден. Голяма популярност през 2011 година придоби и страницата на библиотеката в социалната мрежа Facebook – 2209 приятели, 84 текстови и 271 снимкови материали харесани и коментирани от 10 203 потребители.

През 2011 година Регионална библиотека организира и  проведе 3 компютърни курса по Начална компютърна грамотност за потребители. За целта бяха подготвени анкети, формуляри за обратна връзка, изготвена програма за обучение и презентации по включените теми. Обучени бяха общо 27 потребители в три групи.

Отдел Автоматизация извършва и експертно-консултанска дейност по въпроси, свързани с автоматизация на библиотечните дейности – 98, от тях 23  на библиотечни специалисти от област Враца. Все повече библиотекари от областта се обръщат с молба за помощ и консултация по въпроси на автоматизацията. Част от тези въпроси са свързани с работата с компютър като цяло, други се отнасят за работа с библиотечен софтуер. Немалко от тях бяха и с молба за помощ и съдействие при провеждането на курсове за потребители, като отделът подпомогна колегите от 8 библиотеки с разработка на теми за обучение под формата на презентации.  Това са библиотеките в следните населени места: Криводол, Мездра, Роман, Долна Кремена, Долни Вадин, Кунино, Бяла Слатина и Мизия.

 

Регионална библиотека „Христо Ботев” може да се окачестви като една модерна автоматизирана библиотека със съвременни методи на обслужване и с модерни услуги, предлагани на нейна територия. В бързо променящите се условия на работа и необходимостта институцията да успява и отговаря на потребителските търсения адекватно и да бъде конкурента, автоматизацията заема важна част и с нескрито удовлетворение можем да кажем, че този процес в библиотеката е напълно реализиран, работещ и полезен.

 

ІІІ Издателска дейност

 

През отчетния период бе издадена петата книга от поредицата „От Дунав до Балкана” - „Бистрешки манастир „Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)”. Съвместно издание с Регионално краеведско дружество – Враца. Включва нови разработки и непубликувани материали от теренни проучвания в последните години, свързани с историята, археологията, архитектурата, стенната живопис, етнографията и фолклора. Това е първото самостоятелно издание, посветено на манастира в неговата многовековна история и е реализирано с финансовата подкрепа на Община Враца и Холсим (България) АД - Бели Извор. Книгата е написана на четири езика (английски, френски, испански  и български езици).

 

През 2011 година в отделите „Краезнание”, ”Изкуство”, СБИО, Обща читалня бяха подготвени писмени справки, препоръчителни списъци и информационни бюлетини, отразяващи читателските търсения, свързани с актуални теми, годишнини и събития.

          * В Приложение № 11 са отразени по-важните теми на справките.

 

IV. Културно образователна  дейност

 

За отбелязване на актуални събития, дати, годишнини и теми от националния и местен календар през 2011 година бяха организирани  редица инициативи.

* В приложение № 12 са посочени библиотечните инициативи през 2011 година

            Освен малките форми, голяма част от инициативите, организирани от библиотеката са запомнящи се за наши читатели и участници в тях. По-значими:

 

*„Фолклор в миниатюри” – уникалната изложба на врачанския майстор Пламен Герганов.

 

* Изложба „Незабравимите артисти”

 

* Областен конкурс за рисунка на тема: „Деца рисуват приказка”

 

* Изложба – базар на издателство „Фют”

* Маратон на четенето

* Изложба „Писаното слово – ХХ век”

* Кръгла маса на тема „Библиотеката и нейните партньори”

* Национална библиотечна седмица „Библиотеките – партньор в образованието”.

* Лято в библиотеката – В многобройните и разнообразни дейности организирани от нас през летните месеци се включиха над 1200 деца. Желаещите да прекарат свободното си време в библиотеката се увеличават с всяка изминала година. По традиция Лятната читалня отвори врати още през първия ваканционен месец. Тази година любопитни за нашите читали бяха нашите арт работилници Седемте изкуства, в които участваха музиканти, художници, фотографи, актьори. Интересните четива редувахме с карнавал на героите от приказките, прожекции на филми, работилници за книги и книгоразделители, кулинарни пътешествия и много други. Целта ни бе да популяризираме сред децата книгите от златния фонд на българската и световна литература, както и възможностите на регионална библиотека Христо Ботев – Враца. 
За нас и нашите читатели лятото на 2011 година премина сред истински забавления - навън, заедно, щастливи и доволни. Огромният интерес подсказва, че в живота на Враца има свободна ниша за развлечения на децата.
 

* Общинско ученическо състезание за деца от 5-8 клас на тема „1000 причини да се гордеем, че сме българи”.

 

* Осма регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” с тема за 2011 година:  “Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския край”. Инициативата е ежегодна и се провежда съвместно с  Регионален инспекторат по образованието -  Враца. Всяка година в областния град се събират утвърдени и начинаещи изследователи от целия Врачански край, за да представят новите си проучвания и надникнат в разработките на своите колеги, да споделят проблеми и обсъдят решения.

          Културно - образователната дейност в Регионална библиотека през 2011 година бе насочена основно към популяризиране многобройните и богати възможности на библиотеката и целяща привличане на нови читатели, приобщаване на децата към книгата и обогатяване културния живот в града. Анализирайки проведените инициативи, можем да отбележим, че това беше една изключително успешна година за Регионална библиотека „Христо Ботев”.

 

V. Проекти и програми

Регионална библиотека „Христо Ботев” участва като партньор в проект на Програма „Коменски” Регионални партньорства съвместно с РИО на МОН – Враца, НУ „Св. Софроний Врачански” и СОУ „Христо Ботев”. Проектът е на тема „Мотивация на учениците от началните класове за учебната дейност”. Партньор на проекта е Инспекторат по образованието град Ерзинкан, Турция, Областна библиотека Ерзинкан, Турция, Частно начално училище Ерзинкан, Турция.

Основна цел на проекта: Развитие и обмен на добри практики, насочени към мотивиране на учениците от началното училище към учебна дейност чрез подкрепа и сътрудничество между образователните и други институции за осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище.

Образователен проект „Аз, ябълката” – партньори по проекта СОУ „Христо Ботев”, ОДЗ „Знаме на мира”. Целта на проекта -образователен и възпитателен характер, стимулиране интереса на децата към художествената литература.

Регионална библиотека продължи и през отчетната година да бъде активен партньор по Програма Глобални библиотеки – България.

През отчетната година библиотеката изработи още един проект „Здравен информационен център във филиалната библиотека”. Целта - библиотекари и медицински специалисти да работят съвместно за повишаване на здравния статус на населението. Целевата група - ученици от СОУ "Никола Войводов". Беседите да бъдат насочени към повишаване на информираността на учащите се за проблемите на наднорменото тегло и затлъстяването и за здравословно хранене и живот. Проектът е съвместен с училищното настоятелство, РИОКОЗ, Медицински колеж. Предстои проектът да бъде подаден и финансиран.

През 2011 година завърши окончателното разглеждане на разработения от библиотеката проект "Трансграничен център за информация и комуникация Долж - Враца" . Проект е подготвен съвместно с областната библиотека в град Крайова и е получил изключително висока оценка 87,50 от възможни 100. Поради изчерпаните финансови средства на програма "Трансгранично сътрудничество България - Румъния", проектът ще изчака финансиране, което се надяваме да се случи през настоящата 2012 година.

 

VІ. Координационна, експертно-консултанска и квалификационна дейност

 

През 2011 година Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца  извършва координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от региона, съгласно Закона за обществените библиотеки, приет през 2009 година.

На територията на област Враца през 2011 година са работили 115 библиотеки с щатни библиотекари:

*Регионална библиотека „Христо Ботев”

*Читалищни библиотеки – 101

*Училищни библиотеки – 9

*Вузовски библиотеки – 2

*Специални библиотека – 2

          Всички те се подпомагат от Регионална библиотека  чрез устни и писмени консултации, посещения на място, квалификационни мероприятия и други организационни форми. Главно поради финансови причини, годината като цяло беше по-слаба от предходните. Трета поредна година Министерството на културата не превежда на регионалните библиотеки средства за изпълнението на тези функции, което е и главната причина за по-малкия обем методична работа в помощ на библиотеките от областта. Проведените дейности се финансират от Регионална библиотека, макар и в ограничен обем. Поради намаления обем работа и поради променените потребности на библиотекарите от областта от 2011 година отдел Методичен не функционира самостоятелно,  както се случва и на много други места в страната.

         

Квалификационна дейност

            За повишаване на квалификацията на библиотечните специалисти от областта 2011 година беше най-успешната година от десетилетия. Благодарение на програма „Глоб@лни библиотеки - България”, през 2011 година 101 библиотекари преминаха обучения по четирите направления на програмата – Информационни и комуникационни технологии; Организация и управление на дейността в обществената библиотека; Застъпничество и проектен цикъл; Услуги в модерната библиотека; Общуване и работа с хора.

          Благодарение на друг проект, реализиран съвместно с Асоциация „Съвременни читалища”, ББИА и Регионална библиотека „Христо Ботев”, по схемата „Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се обучават 12 библиотечни специалисти от областта със средно образование за придобиване на професионална квалификацияБиблиотекар”.

         Изработени и разпространени в библиотечната мрежа е  традиционният „Календар бележити дати и годишнини през 2012 година; 2011 година – Европейска година на доброволчеството”, материал в помощ на културно-информационната работа.

          Организирано и проведено Годишно отчетно съвещание на 22.02.2011 г., с библиотекарите от област Враца.

В помощ на комплектуването на библиотеките от областта, бяха подпомогнати библиотекарите при кандидатстване за допълваща субсидия за народните читалища пред Министерството на културата.

 

VІІ. Професионална квалификация

 

През изминалата година 10 библиотечни специалисти преминаха обучение в различните направления на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Четири библиотечни специалисти се обучават по английски език, отново благодарение на оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Четирима от библиотечните специалисти завършват в СУ „Св. К. Охридски” - магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика” (БИНКП).

Представител на библиотеката взе участие в обучителен семинар „Лидерство за библиотеки от общински центрове“ - втори етап от проект на ББИА, подкрепен от ИФЛА. 

Мултимедийна презентация „Библиотеката и медиите” – споделен опит за „скока”, който направи институцията в областта на РR само за две години бе представена на Национална кръгла маса „Съвременната библиотека между традиционните ценности и предизвикателствата на бъдещето”, посветена на 150 годишнината от създаването на РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово.

 

 

VІІІ. Административна и финансова дейност

 

Промени в организационно-функционалната структура през 2011 година не са правени. В края на 2011 година в Регионална библиотека работят 21 щатни служители от които 1 директор, 1 методист, 1 информатик, 1 чистачка и 17 библиотечни специалисти.

          * Таблица № 9 отразява щатната обезпеченост и квалификацията на специалистите.

Изразходваният бюджет на библиотеката за 2011 г. е в размер на 201 832 лв. - средства от републиканския бюджет, 8 994 лв. са средствата от собствени приходи, 16 485 лв. средства получени по програма Глобални библиотеки България, 6 300 лв. – дофинасиране от община Враца. За заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодателя са изразходвани 144 624 лв. и 79 993 лв. за издръжка. С финансовата подкрепа на Община Враца в размер на 12 000 лв. бе сменена  и другата част от дограмата на Регионална библиотека.

          * Таблица № 13 отразява бюджета по параграфи

Средната брутна заплата за 2011 година е 491, 98 лв.

          Допълнително материално стимулиране (ДМС) бе получено за Професионалния празник на библиотечните специалисти и в края на годината. В ІV-тото тримесечие на служителите бяха изплатени и средства за обувки.

          Финансовата година за Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца приключи със задължения към Топлофикация Враца, които планираме да погасим през следващата бюджетна година.

          През отчетния период са проведени 13 заседания на Дирекционния съвет, като специализиран колективен съвещателен орган, на които са разглеждани и взети решения по основни проблеми, касаещи библиотеката.

 

ІХ Връзки с обществеността

 

През 2011 година – 272 пъти името на библиотеката присъства в регионални и национални медии. Така на практика няма събитие, което да не е отразено от журналистите. За жителите на града това означава: “В библиотека винаги се случва нещо интересно! Защо и аз да не съм част от него?!”. Медиините ни изяви са един непрекъснат процес.  Резултатите са видни за всички: Регионална библиотека “Хр. Ботев” - Враца е с нов облик пред обществеността - модерен културен институт, жизнено необходим за местните, част от ежедневието и празника на врачани. Признат и афиширан приоритет в дейността й са нуждите на местната общност.

* В приложение № 14 е  посочена статистика на  инициативи и изяви отразени от местни и централни медии през 2011 година.

 

В заключение и като доказателство за добрите резултати през отминалата година Регионална библиотека бе номинирана в категория „Библиотека на годината” от Българската библиотечно-информационна асоциация.  Наградите се присъждат ежегодно за постижения.  Присъждат се на конкурсен принцип за: Високи постижения в реализацията на основните функции на библиотеките и принос за издигането на авторитета им;Принос в изграждането на положителна визия на библиотеките и по-силното им присъствие в медиите и местната общност.

На официална церемония на 16 май 2011 година в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”,Регионална библиотека получи грамота за номинацията, връчена лично от г-жа Цецка Цачева, пердседател на Народното събрание на директор г-жа Силвия Врачовска.

 

         

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

1. Сводна статистическа таблица за изпълнение на основни показатели за 2011 г.

 

№ по ред

Показатели

Ед. мярка

Отчет

1

Библиотечен фонд

Рег.ед.

249 845 

2

Набавени библиотечни материали

Рег.ед.

2 858

3

Отчислени библиотечни материали

Рег.ед.

0

4

Текущо получавани периодични издания

Загл.

98

5

Регистрирани читатели

Брой

3 936

 

- под 14 години

Брой

1 214

 

- над 14 години

Брой

2 722

6

Заети библиотечни материали

Рег.ед.

123 000

7

Посещения (общо)

Брой

83 505

 

От тях в читалните

Брой

27 124

8

Въведени записи в електронните БД до края на 2011 г.

Бр.зап.

56 504

9

Направени справки общо

Брой

17 214

 

От тях  - устни

Брой

6 928

 

             - писмени

Брой

189

 

             - авт. информационно търсене

Брой

10 097

10

Организирани масови прояви

Брой

208

11

Методическа дейност

 

 

 

- оказана експертно-консултантска помощ

Бр. конс.

113

 

- организирани квалификационни мероприятия

Брой

11

 

- посетени библиотеки

Брой

5

12

Отразяване в медии

Брой

272

13

Щатен състав

Брой

21

14

Бюджет общо

Лева

233611

 

2. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по съдържание според десетичната класификация

 

Индекс

Наименование

Библ. фонд

Набавени БД

Отчислени

БД

Заети

БД

0

Общ отдел

5 288

33

-

3 351

1

Философия

5 744

103

-

3 119

2

Религия. Атеизъм

1 521

26

-

728

3

Обществено политически

25 298

365

-

20 244

5

Математика. Естествени науки

15 323

62

-

1 771

61

Медицина

10 710

42

-

3 538

62

64-69

Техника. Промишленост

21 461

83

-

3 149

63

Селско стопанство

4 767

2

-

572

7

Изкуство

24 480

252

-

7 938

793-

799

Спорт

3 888

7

-

2 450

80

Езикознание

5 632

32

-

2 151

82-89

Литературознание

12 218

138

-

4 477

9

История

9 361

165

-

4 060

91

География.

Пътешествия

3 641

29

-

2 178

  

Художествена

74 270

1 192

-

50 244

 

Детска отраслева

10 835

40

-

275

 

Детска художествена

15 408

287

-

23 387

Общо през отчетната година

249 845

2 858

-

123000

 

          3. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по вид

 

Вид на библиотечните материали

Библиотечен

Фонд

Набавени

БД

Отчислени

БД

Заети

БД

Книги

217 122

2 572

-

100 893

Периодични издания

13 895

98

-

11 904

Графични издания

2 270

1

-

918

Картографски издания

132

-

-

-

Нотни издания

3 067

-

-

924

CD

1 162

47

-

1 794

Диафилми, диапозитиви

920

-

-

-

Грамофонни плочи

8 690

-

-

456

Магнетофонни ленти и други

Звукозаписи

64

-

-

-

Видеокасети, DVD

799

140

-

1319

Аудио касети

1 709

-

-

422

Други - дискети

15

-

-

2

Общо

249 845

2 858

-

123 000

 

4. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по език

 

Език

Библиотечен

Фонд

Набавени

БД

Отчислени

БД

Заети

БД

Български

220071

2 841

-

122 087

Руски

18 804

1

-

310

Английски

3 814

15

-

921

Немски

5054

-

-

203

Френски

903

-

-

59

Други езици

1199

1

-

52

Общо през отчетната година

249 845

2 858

-

123 000

 

5. Набавени библиотечни документи по начин на доставянето

 

Общо за отчетната година

От тях

Чрез покупка

По депозит

Абонамент

Дарение

Заменени срещу загубени

                           2 858

300

138

97

2 243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Състав на читателите по професия и пол

 

Код

Професия

Общо

01

Работници в промишлеността

72

02

Работници в селското стопанство

3

03

Инженерно – технически специалисти

221

04

Селскостопански специалисти

13

05

Медицински специалисти

102

06

Математици, физици, химици, геолози, географи, биолози

47

07

Философи, социолози, историци, педагози, филолози, икономисти и юристи

241

08

Писатели, журналисти, артисти, художници, музиканти и др.

42

09

Учители – детски, начални и прогимназиални

241

10

Студенти

478

11

Ученици от горния курс

614

12

Ученици от начален и среден курс

1 351

13

Други

390

Общо през отчетната година

3 936

В това число: Мъже

1 648

                        Жени

2 186

 

          7. Състав на читателите по възраст и образование

 

По възраст

По образование

До 14 год. 

От 15 до 18 г.

От 19 до 28 г.

Над 28 г.

Средно

Висше

1 364

789

557

1145

820

882

 

 

          8. Текущи периодични издания по вид и по съдържание

 

Отрасли на знанието

Общо

Вестници

Списания

0 Общ отдел

1

1

 

1 Философия

1

-

1

2 Религия. Атеизъм

-

-

-

3 Обществено политически науки

41

24

17

5 Математика. Естествени науки

4

-

4

61 Медицина

1

1

-

62, 64-69 Техника. Промишленост

6

1

5

63 Селско стопанство

1

 

1

7 Изкуство

7

-

7

793-799 Спорт

1

1

 

80 Езикознание

 

-

 

82-89 Литературознание

9

4

5

9 История. Биографии

4

-

4

91 География. Пътешествия

2

-

2

Художествена

1

 

1

Детска отраслева

 

-

 

Детска художествена

5

-

5

Общо през отчетната година

84

32

52

 

9. Библиотечен персонал по образование и начин на заплащане

                     

Начин на заплащане

Общо

От тях във

филиалите

Със завършено висше образование

С друго полувисше и със средно образование

Всичко

От тях с библиот. подготовка

Всичко

От тях с библиот. подготовка

 

Магистър

Бакалавър

Специалист

Щатни

17

1

16

2

11

3

1

1

ПМС 66

 

-

 

-

-

 

-

-

Общо

17

1

16

2

11

3

1

1

 

 

          10. Административен и помощен персонал по длъжности и начин на заплащане

 

Начин на заплащане

Общо

От тях

Директор

Чистач

Комп. спец.

Щатни

3

1

1

1

ПМС 66

 

-

-

-

Общо

3

1

1

1

 

 

11. Писмени справки за 2011 година

 

Отдел Читалня – хуманитарни, точни и приложни науки

1.    „Черният PR като източник на репутационна криза”.

2.    „Методика на преподаване домашен бит и техника в началното училище”.

 

Отдел Краезнание

  

1.    Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца в централния и местен периодичена печат (януари– декември 2010 година) – за номинациии „Библиотека на годината“.

2.    Гарант АД – Бяла Слатина“.

3.    „Носители на международна Ботевска награда“.

4.    „Развитие на хореографското дело във Враца“.

5.    „Столетници“.

6.    „Врачанската периодика след 1944 г.“.

7.    „Математическа гимназия – Враца“.

8.    „Врачански опълченци“.

9.    „Избори – Враца (1950 – 2000)“.

 

Отдел Изкуство

 

1.    „Спомен за една легенда“ - 70 г. от рождението на Емил Димитров

2.    „Притури се планината“ - за Стефка Съботинова

3.    „80 години от рождението на Цветан Тодоров”

 

Информационни дипляни

 Добавени нови електронни ресурси, обособени в папки: „Кодекси” – 7 документа, „Международни и национални счетоводни стандарти” – 37 документа, „Договори и доклади за напредъка на страните от ЕС” – 12 документа.

 Изготвена информационна дипляна „Добре дошли в Регионална библиотека Христо Ботев” -  представяща информационните възможности на всички отдели.

Обособен електронен вариант с пълнотекстовото съдържание на Държавен вестник за  2008, 2009, 2010, 2011 година.

Изготвени общи пакети с документация в електронен вид и по отрасли на знанието (психология, биология, география, икономически и политически науки и др.)

 

Календари

„Бележити личности и събития от Врачанския край 2012 г.”

„Бележити дати и кръгли годишнини през 2011 г.”

 

12. Библиотечни инициативи през 2011 година

 

Изложби – 21

Витрини по повод бележити дати и годишнини – 23

Маратон на четенето – 42

Творчески вечери, срещи с автори, представяния – 8

Лектории – 2

Конференции – 3

Конкурси – 2

Кръгли маси – 1

Литературни четения – 8

Представени презентации – 16

Детско утро – 1

Открити уроци –18

Участия в радио и теливизионни предавания – 1

Артистична работилница – 10

Литературно – музикални програми - 5

Състезания, игри - 3

Прожекция на филми – 37

Дискусии - 9

Общо културни прояви : 210

 

13. Бюджет на библиотеката за 2011 г.

 

 

Видове дейности

§§

Изразходвани

средства:

 

Заплати и възнаграждение за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение:

0100

113 548

 - Заплати на персонала по трудови правоотношения

0101

113 548

Други възнаграждения и плащания на персонала

0200

9 310

Осигурителни вноски от работодател

0500

21 766

Издръжка

1000

79 993

- Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотека

1014

19018

- Материали

1015

1439

- Вода, горива и енергия

1016

37 282

- Разходи за външни услуги

1020

12 786

- Командировки в страната

1051

1296

- Други некласифицирани разходи в др. параграфи и подпараграфи

1098

0

Придобиване на ДМА и НДА

5200

5300

 

Всичко:

224 617

 

14. Инициативи и изяви на Регионална библиотека „Христо Ботев”, отразени от местни и централни медии

Статистика:                       

     

                медия

 

    2011 г.

   Публикации за  библиотеката в централен и местен периодичен печат (традиционен и електронни издания), информационни агенции и портали

   

     152 отзиви, статии, представяния, интервюта и др.

  

   Радиопредавания (БНР , Радио Видин, Дарик радио и др.)

 

    34 новини, отзиви и др.

  

   Местни  и регионални кабелни телевизии

 

     20 участия в предавания    на живо, над 40 репортажа, ежеседмично поддържане на рубрика

 

   Национални телевизии (БНТ, Би Ти Ви, 7 дни и др.)

 

     16 репортажа

   Постоянни рубрики в информационни агенции и портали; тематични приложения

    Обновени и допълнени с 40 краеведски материала; над 10 постоянни рубрики; тема-тични приложения