Регионална библиотека

„Христо Ботев” – гр. Враца

 

 

ОТЧЕТ

за дейността през 2009 година

 

 

 

 

 

 

 

                                        Изготвил:

29.01.2010 г.                           Директор

град Враца                            Силвия Врачовска

 

 

 

       Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца и през изминалата 2009 година продължи с реализирането на поставените основни задачи:

 

         1. Утвърждаване на библиотеката като информационен и обществен център, осигуряващ равнопоставен достъп за всички ползватели.

         2. Изграждане на оперативни и динамично комплектувани фондове от всички отрасли на знанието с информация от всички носители.

         3. Приложение на съвременни информационни технологии в библиотечното, справочно-библиографско и информационно обслужване, осигуряващо многоаспектно търсене с цел максимално удовлетворяване потребностите на читателите.

         4. Активно участие със свои инициативи и дейности в националните библиотечни прояви и кампании – проекти на МК за комплектуване на библиотечните фондове, национална библиотечна седмица, маратон на четенето и др.

         5. Издателската и популяризаторска дейност по повод актуални дати и годишнини от местния и национален календар, включваща изработване и издаване на книги, био-библиографски справки, мултимедийни презентации и др.

         6. Повишаване ролята на библиотеката като център, координиращ дейността на общодостъпните библиотеки от областта за участие в програма „Глобални библиотеки – България”.

         7. Разширяване на контактите и партньорството с институции, обществени организации, НПО, сдружения, съюзи и библиотеки от страната и чужбина. Участие в проекти на регионално и национално ниво.

 

І. Библиотечни дейности

 

1. Комплектуване и организация на библиотечните фондове и каталози.

 

Комплектуването на библиотечните фондове е основна и неизменна задача на Регионална библиотека „Христо Ботев”. Съобразявайки се с характеристиката на фондовете на библиотеката, читателските търсения, ограниченото финансиране и книгоиздаването в страната и през 2009 г. се работи за изпълнение на основната задача - обезпечаване на библиотечно-информационното обслужване в структурите на Регионална библиотека с актуални и надеждни във всички области на човешкото знание издания.

В края на 2009 година фондът на Регионална библиотека е 251 146  библиотечни документи на стойност 229 930.11 лв. от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация. Като 60% от целия фонд са отраслеви БД, 10% са детски художествени и детски научно-популярни и 30% художествена литература. Спазено е едно добро съотношение на художествени и отраслеви БД.

През 2009 г. са набавени 2204 БД на стойност 18 852,04 лв., от които книги 1 902, периодични издания 75, нотни издания - 5, графични издания - 21, компактдискове -103, DVD - 96, видео касети - 2. Новонабавените библиотечни документи за отчетния период са по-малко в сравнение с предходната 2008 г (3066 БД за 31 516 лв., от тях 1113 тома книги на стойност 12 039 лв. по проект на МК). Това се дължи от една страна  на непрекъснато нарастващите цени на печатната продукция в страната, от друга на липсата на подкрепа от МК по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Положихме огромни усилия и в рамките на един месец бе изготвен проект на стойност 47 000 лв. За съжаление програмата не беше реализирана от МК и това лиши не само нашата библиотека, но и библиотеките в страната от възможността да комплектуват качествени и достатъчни за удовлетворяване на читателските търсения библиотечни колекции. Друга причина за намаленото набавяне на БД през отчетния период в сравнение с предишни години е, че комплектуваните в повечето случаи заглавия са със справочен и енциклопедичен характер, които са доста по-скъпи.

По начин на комплектуване – 1215 - закупени, 79 - депозит, 75 - абонамент, 835 - дарение. От бюджета на библиотеката няма неусвоени средства за покупка на библиотечни документи.

       От дарения постъпиха 835 тома на стойност 5 237.88 лв. По-голяма част от тях са дар от личните колекции на граждани, които използвахме и тази година много разумно и прагматично, като заменихме 97 т. от подготвените за отчисление физически изхабени заглавия от фонд „Подръчен” на отдела със същите заглавия от даренията.

         Набавените БД са обработени технически своевременно и регистрирани в електронните каталози от отделите КОК – книги, в читалня „Периодика” за периодичните издания с постоянен срок на съхранение и в отдел „Изкуство” за другите носители – CD, DVD и нотни издания

          От средата на 2007 г. в отдела се работи по ретроконверсия на библиотечните каталози обхващаща периода 1980 - 1996 г. През 2009 г. са  редактирани, инвентирани и прехвърлени от база данни Ретро и Серия 1 на НБКМ - 9 163 бр. записа в модул „Книги”. Този процес е трудоемък, бавен и изискващ голяма прецизност и концентрация.

Абонаментът за 2010 година се състои от 133 периодични издания, от които 43 вестници и 90 списания на стойност 7244 лв.

* Таблици № 2, 3, 4 и 5 от приложението към отчета отразяват библиотечния фонд и набавените БД по съдържание, вид, език и начин на комплектуване.

         Таблица № 8 отразява текущите периодични издания по вид и съдържание.

 

Изводи:

През 2009 година се отчита лек спад на новонабавената литература. Това се дължи отчасти на непрекъснатото повишаване цената на книгите и нетрадиционните носители на информация, както и на неосъществения за цялата страна проект към Министерството на културата. Въпреки това, в библиотеката е запазено едно добро ниво на комплектуване на нова литература.

 

2. Библиотечна, справочно-библиографска и информационна дейност.

 

През отчетния период Регионална библиотека е посетена от  69 897 читатели, раздадени библиотечни документи са 133 958 и е регистирала 4181 нови читатели.

Посещенията на сайта на библиотеката през 2009 година са 9984. 

         Приложената по-долу таблица отразява плана и изпълнението на тези показатели по обслужващи отдели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдели

Читатели

Посещения

Раздадена литература

План

2009

Изп.

2009

План

2009

Изп.

2009

План

2009

Изп.

2009

Заемна за дома

2100

2105

21000

19710

55000

51888

Детски отдел

1270

1310

6500

6859

17000

17339

Обща читалня

130

197

11500

9631

26000

22180

Периодика

-

-

9500

9657

5000

9304

Изкуство

.

-

3600

3698

8500

9128

 

Краезнание

-

-

700

1049

1500

2084

 

Филиал

500

537

6000

6780

18000

21337

 

СБИО

15

21

1500

1637

530

592

 

Методичен отдел

15

11

40

43

70

80

 

Автоматизация

Автоматизирано читат. Място(ДО,Заемна читалня

-

-

60

10833

 

26

Общо

4030

4181

60400

69897

131600

133958

 

         От регистрираните 4181 със 151 повече от плана ползватели, 43% са ученици от начален и среден курс (за 2008 – 41%), 15% - от горен курс (за 2008 - 22%), 10% - студенти ( за 2008 – 8%) и 32% други категории – инженерно-технически специалисти, медицински специалисти, учители и др. (за 2008 - 28%). Отчитаме като положителна тенденцията за повишаване броя на читателите – ученици от начален и среден курс и студенти.

         * Таблица № 6 и 7 от приложението на отчета отразяват регистрираните читатели по видове професии и пол, възраст и образование.

         Посещенията общо са с 9497 повече от планираните, а заетите БД – 2358 над планираното. От тях най-голям е делът  на заетите книги –72 %, на периодични издания – 23% и на други носители на информация – 5 %. В сравнение с миналата година прави впечатление нарастване на относителния дял на заетите периодични издания за сметка на заетите книги. В същото време делът на заетите БД на други носители на информация се запазва. От тази статистика може да се направи извод, че трябва да се популяризират сред гражданите информационните възможности на библиотеката, като се наблегне на факта, че при нас може да се заемат не само традиционните книжни носители, а и CD с популярна музика, DVD с игрални и научнопопулярни филми, грамофонни плочи с ценни произведения от всички жанрове на музикалното изкуство и др.

* Таблици № 2, 3 и 4 отразяват заетите БД по вид, отрасъл на знанието и език.

         Достигнатото през 2009 г. пълно автоматизиране на библиотечно-библиографските процеси и дейности от регистрацията на читателите до заемането, подържането на 4 електронни каталози – за книги, периодични издания, нотни издания и нетрадиционни носители на информация са предпоставка за изключително добро обслужване.

         В края на 2009 година електронните ни каталози съдържат следния брой записи:

         Каталог „Книги” – 47 395 записа;

         Каталог „Периодични издания” – 686 записа;

         Каталог „Нотни издания” – 1744 записа;

         Каталог „Нетрадиционни носители на информация” – 1457 записа.

         Поддържаните картотеки в традиционен вид в отделите Обща читалня, Детски отдел и филиалната библиотека в ж.к. „Дъбника” се актуализират непрекъснато с нови описания, съобразно поддържаните теми.

         Електронните картотеки за аналитично разкритие съдържанието на различните видове библиотечни документи, комплектувани в библиотеката и възможностите за достъп до чужди бази данни и глобалната мрежа увеличават максимално информационните възможности и са предпоставка за максимално удовлетворяване търсенията на читателите ни.

През 2009 г. значително бе увеличено търсенето на информация от електронните бази данни – 1591 са ползватели на услугите само на отдел СБИО, като най-голям дял от тях са ученици – 53%, студенти – 23%, учители – 6% и други категории – 18%. 31 са виртуалните консултации и запитвания по електронната поща в отдела.

В края на 2009 година електронните картотеки на Регионална библиотека съдържат:

         БД „Персоналии” – 1834 записа;

         БД „Летописи” – 4396 записа;

Посочените две Бази данни се поддържат от отдел „Краезнание”

         БД „Фактографска справка” –  2604 записа, от които  532 за 2009 г.;

         БД „Дати и събития” –  897 записа.

         БД „Илюстровани документи” – 2604 записа

Посочените три  бази данни се поддържат в отдел СБИО.

         БД „Статии” – общо 51880 записа с 826 нови описания за 2009 г., въведени от отделите „Краезнание”, ”СБИО”, „Детски отдел”, Обща читалня и „Изкуство”.

         Броят на справките – писмени, устни и търсене в автоматизираните БД и каталози са общо 14 302, от които писмени 164, устни 6 337 и автоматизирани – 7 801. Темите на писмените библиографски справки са определени от читателските търсения и са от всички отрасли на знанието.

         Продължи традицията за колективни посещения на ученици за запознаване с обслужването, справочния и информационен масив и провеждането на уроци по определени теми ( включени в учебния процес), организирани и провеждани от обслужващите отдели.

 

Изводи:

През отчетната година нарастват читателите на библиотеката, ползващи автоматизираните читателски места, което е в резултат на навлизането на новите информационни технологии, ползването на по-съвършени некнижни носители, до известна степен променените образователни критерии, променените нагласи на традиционните ни потребители, силното влияние на Интернет и др.

 

ІІ. Автоматизация

 

През изминалата 2009 година в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца  се достигна до пълно автоматизиране на библиотечно-библиографските процеси и дейности. Всички работни места и почти всички каталози и картотеки в библиотеката са автоматизирани. Напредва ретроспективното въвеждане на фишовия генерален каталог в електронния каталог на библиотеката.

         В Детски отдел бе осигурена техническа възможност за автоматизирана регистрация и заемане на библиотечни документи чрез инсталиране на принтер и бар-код четец.

         Във филиал „Дъбника” бе инсталиран нов компютър и осигурен достъп до Интернет.

         Актуализиране на уебсайт на библиотеката и уебсайт на Детски отдел – 128 актуализации:

         През месец юни на сайта на библиотеката бе създадена нова страница „За контакт с нас”, на която под формата на формуляр читателите могат да задават въпроси или да споделят мнения и препоръки по отношение на обслужването и комплектуването.

         През месец ноември бе изработен и дългоочаквания нов сайт на библиотеката. Бе прехвърлена цялата информация от стария в новия сайт и бяха добавени нови страници:

         - Календар – бележити дати и събития и предстоящи културно-масови мероприятия на библиотеката;

         - Планове и отчети;

         - Проекти и програми;

         - Наши приятели – представяне на клуб „Приятели на книгата” и клуб „Краезнание”.

         Бяха направени и промени в структурата на сайта:

         - Обяви и конкурси бяха отделени от Новини и обособени на нова страница в сайта;

         - В страница Издания бе добавено ново подменю за поредицата „Наследство”.

         Като цяло бе актуализирана цялата информация относно библиотеката.

         През отчетния период беше инсталирана нова версия „АБ 2009” съвместно с представител на фирма РС-ТМ – два пъти през месец февруари и през месец април.        Ежемесечно се записват всички бази данни на резервно копие върху CD. Информатикът проведе и  обучение на специалистите от Детски отдел за работата с модул „Заемна” и електронно заемане на книги за дома.

         В края на отчетния период библиотеката разполага със сървър, 2 локални компютърни мрежи с достъп до Интернет, обособени са 28 автоматизирани работни места – 18 служебни, 5 читателски с осигурен достъп до информационния масив и все повече ползвани от читателите в библиотеката за индивидуално търсене на информация, и 5 автоматизирани работни места, обособени в Компютърна зала и предназначени за квалификационни мероприятия и групови занимания с потребители.

         През 2009 година автоматизираните читателски места в обслужващите отдели са използвани 10 833 пъти.

         През месец май Регионална библиотека "Христо Ботев" град Враца стана домакин на традиционната национална пролетна работна среща по проблемите на автоматизиране на библиотечно-библиографските дейности и работата с библиотечния софтуер "Автоматизирана библиотека".        Съорганизатори на срещата бяха представителите на фирма "РС-ТМ" ООД, създатели на програмния продукт "АБ". Участваха над 50 библиотечни специалисти от страната, които споделиха добри практики и професионален опит в работата си по отношение на автоматизирането на дейностите в библиотеките.

         През месец декември информатикът взе участие в семинар за обучители, който се проведе в град Стара Загора и бе организиран от фирма РС-ТМ.

        

 

ІІІ Издателска дейност

 

През месец май с финансовата подкрепа на Общински съвет Враца и по специално с помощта на Комисията по култура, културно историческо наследство и вероизповедания  бе отпечатан сборникът „Почетни граждани на Враца”.  

Сборникът „Свети места: църквите и манастирите във Врачанския край”, който бе отпечатан през месец септември и финансиран от Общински съвет Враца, включва материали от Петата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”.

За отчетния период отдел СБИО издаде две библиографски справки:

1. „Проф. Марин Стоянов Дринов 1838–1906”

2. „Фестивал на малките театрални форми – Враца 1997-2009”

През 2009 година в отделите „Краезнание”, СБИО и Обща читални бяха подготвени 164 писмени справки, препоръчителни списъци и информационни бюлетини, отразяващи читателските търсения, свързани с актуални теми, годишнини и събития.

         * В Приложение № 11 са отразени по-важните теми на справките.

 

 

IV. Културно образователна  дейност

 

За отбелязване на актуални събития, дати, годишнини и теми от националния и местен календар през 2009 година бяха организирани 203 библиотечни инициативи.

* В приложение № 12 са посочени библиотечните инициативи през 2009 година

            Освен малките форми – тематични кътове и витрини, голяма част от инициативите, организирани от РБ са запомнящи се за много наши читатели и участници в тях. По-значими са:

         - За първи път в навечерието на 1 март бе показана уникална сбирка притежание на Кирил Андровски от първомартенски пощенски картички от началото на миналия век с интересни послания в тях. Сбирката е от личната колекция на Кирил Андровски.

            - През месеците юли и август РБ организира за първи път  Лятна читалня в  двора на Етнографско-възрожденския комплекс. В читалнята гостуваха над 372 деца от Враца. Ваканционната програма на Детския отдел при Регионална библиотека „Христо Ботев” разнообрази ежедневието на децата, създаде им нови емоции и преживявания и постави едно обещаващо начало – всяко лято да бъдем заедно с хубавата детска книга!

            - Краеведска разходка по улица „Петро-павловска”. Инициативата бе проведена отново за пръв път в Регионална библиотека „Христо Ботев” и бе посветена на 100 годишния юбилей на писателя и наш земляк Стоян Цеков Даскалов. Тя предизвика голям интерес сред ученици, учители, изследователи общественици и журналисти. Краеведската разходка по улица „Петропавловска” е част от множеството инициативи на Регионална библиотека „Христо Ботев”, целящи приобщаване на младите към съдбата на културно-историческите паметници в нашия град. Върху специално изработена карта младите краеведи откриха места на посетените от тях обекти и поставиха снимки на обектите.

            - По традиция през месец ноември Регионална библиотека Христо Ботев” е домакин на Шеста регионална краеведска конференция  „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, традиционно организирана с Регионален инспекторат по образованието на МОН – гр. Враца. Темата за 2009 година бе „Народните занаяти – в миналото и днес”.

         В края на 2009 година под патронажа на кмета на Община Враца д-р К. Шахов  бе отбелязана и  55 годишнината от основаването на библиотеката. На специална пресконференция бе представена програмата за дните на честването и разнообразните инициативи.  Честването  започна с дни на отворените врати - 7, 8 и 9 декември бяха обявени за дни на безплатен годишен абонамент за граждани и без глоби за закъснели читатели. Сред интересните инициативи в програмата бяха:  

         - Организираната за първи път "Артистична работилница" - уъркшоп по приказката "Червената шапчица" на Шарл Перо с участието на актьорите Наташа Шаматова и Капка Пеняшка;

         - Учредяване на Регионално краеведско дружество;

         - Представяне на нов сайт на Регионалната библиотека;

         - Представяне на издателство "Сиела" и един от най-популярните съвременни български автори Емил Андреев;

         - Кръгла маса на тема "Библиотеката - нов модел на обучение за всички възрасти" ;

         - Награждаване на децата, участвали в Лятната читалня и организиране на изложба с рисунки от конкурса "Моят любим герой от приказките”.

         - Благороден жест към Регионална библиотека "Христо Ботев" направи и есперантското дружество „SUKСESO” - град Враца, което дари 42 редки и ценни заглавия на международния език - есперанто.  Изключително ценно сред това дарение е уникалното издание „Книжна лаборатория” на Радослав Новаковски, което бе притежание на местния есперантист Любомир Трифончовски. Това е най - дългата книга в света - 800 страници с обща дължина 168 метра и тежи 3, 230 килограма, с дебелина 14 см.

        

         Изводи:

         Културно - образователната дейност в Регионална библиотека през 2009 година бе насочена основно към популяризиране многобройните и богати възможности на библиотеката и целящи привличане на нови читатели, приобщаване на децата към книгата и обогатяване културния живот в града. Анализирайки проведените инициативи, можем да отбележим, че това беше една изключително успешна година за Регионална библиотека „Христо Ботев”.

V. Проекти, програми, проучвания

Регионална библиотека "Христо Ботев" разработи проект "Трансграничен център за информация и комуникация Долж - Враца" на стойност 120 000 евро и кандидатства за финансиране по програма "Трансгранично сътрудничество между България и Румъния". Целите на проекта са: 1. Повишаване на нивото на разпространение на информация между двата погранични райони чрез създаване на уеб портал; 2. Информационен и културен обмен между двата пограничните райони чрез създаване на дигитални колекции от фондовете на двете най-големи публични библиотеки на територията на двата региона; 3. Повишаване на обществения достъп до информация в двата погранични района. Като резултат от проекта се надяваме да има: Уеб портал, 5 дигитални колекции от фонда на библиотеката, информационен център с осигурен свободен достъп до Интернет и IP телефон, видеоконферентна зала.
         През отминалата година Регионална библиотека разработи и проект за подмяна на дограмата, който беше внесен в Общински съвет Враца и предстои неговото разрешаване.
            През отчетната година продължи и активната кампания за популяризиране целите на програма „Глобални библиотеки България”. Област Враца е една от областите с най-много целеви библиотеки за етап 2009 г.

VІ. Методическа дейност

 

И през 2009 година Методичен отдел на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца успешно осъществява традиционните си функции на координационен, квалификационен и експертно – консултантски център за обществените библиотеки в област Враца. Подпомага в сътрудничество с читалищни и училищни настоятелства, отделите „Култура” по общини и други местни и национални институции, библиотечните специалисти за повишаване качеството на тяхната работа с цел по-пълното задоволяване на читателските потребности на потребителите; за утвърждаването на библиотеките като водещи културно-просветни средища и центрове за библиотечно и информационно обслужване на населението.

         Библиотечната мрежа на област Враца през 2009 г. наброява 114 библиотеки с щатен библиотекар, от тях  97 читалищни, 14 училищни, 2 вузовски и 1 специална, за които отдела има методични функции и подпомага дейността им чрез устни и писмени консултации, посещения на място, съвещания, семинари, квалификационни курсове и други. През годината са съкратени щатните библиотекари в три училища в гр. Враца, разкрити са нови читалищни библиотеки в пет малки села на областта. Наблюдава се отстъпление в работата по комплектуване на БФ на всички тях поради липса на проекти за  финансова подкрепа от МК, която в предходните години е била основният източник на средства за закупуване на необходимите нови библиотечни документи.

 

VІІІ. Административна и финансова дейност

 

През месец юни 2009 година след проведен конкурс Регионална библиотека има нов директор - Силвия Врачовска.

Промени в организационно-функционалната структура през 2009 година не са правени, тъй като през месец юни бе приет Закона за обществените библиотеки (обн. в ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.) и предстои публикуване на Стандарт за библиотечно-информационно обслужване към него. В библиотеката работят 20 щатни служители и 2 по Постановление № 66, от които 1 директор, 1 методист, 1 информатик, 2 чистачки и 17 библиотечни специалисти.

         * Таблица № 9 отразява щатната обезпеченост и квалификацията на специалистите.

         През отчетния период бяха изработени нови длъжностни характеристики за всички работни места, отчитайки променения характер и дейности на библиотечната професия, бяха извършени медицински прегледи на всички служители на библиотеката,

         С бюджетни средства бяха подменени подовите настилки в  читалня „Периодика” и Детски отдел. С финансовата подкрепа на Община Враца в размер на 1980 лв. бе оборудвана и зала за Обучителен център.        Изразходваният бюджет на библиотеката за 2009 г. е общо 227 455.13 лева., от които: 217 606 лв. са средствата от републиканския бюджет, 1000 лв. са целеви средства от община Враца за издаване на сборника „Свети места: Църквите и манастирите във врачанския край” и 8849.13 лв. са средствата от собствени приходи. За заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодателя са изразходвани 151 729 лв. лв. или 70 % от бюджета и 66 877 лв. за издръжка и дейност – сума, крайно недостатъчна.

         * Таблица № 13 отразява бюджета по параграфи

         Средната брутна заплата от второто шестмесечие на 2009 година в библиотеката е 489, 04 лв.

         Допълнително материално стимулиране (ДМС) бе получено и изплатено 2 пъти – през месец май – 15% от брутната работна заплата по случай 11 май – професионалния празник и 15% от брутната работна заплата за 1 ноември - Ден на народните будители. В ІV-тото тримесечие на годината на служителите бяха изплатени и средства за работно облекло в размер на 3 150 лв.

         Финансовата година за Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца приключи без финансови задължения към доставчици.

         През отчетния период са проведени 12 заседания на Дирекционния съвет като специализиран колективен съвещателен орган, на които са разглеждани и взети решения по основни проблеми

 

       Изводи:

Отчетният период беше изключително труден за Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца, както и за други културни институции поради няколко факта:

- Средствата,  отпускани през последните години по проект на МК за попълване на библиотечните фондове тази година не бяха отпуснати.

- Средствата, отпускани за регионални дейности от МК също не бяха отпуснати.

Въпреки финансовите затруднения на библиотеката, смятам че завършихме успешно 2009 година. Поставихме началото на работа чрез нови иновативни методи за привличане на читатели, започнахме усилено и разработване на различни проекти за финансиране на някои от дейностите, което ще ни улесни много в работата и ще ни помогне да вървим напред.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

към ОТЧЕТ за дейността на Регионална библиотека

„Христо Ботев” – Враца

през 2009 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сводна статистическа таблица за изпълнение на основни показатели за 2009 г.

 

№ по ред

Показатели

Ед. мярка

Отчет

1

Библиотечен фонд

Рег.ед.

251146

2

Набавени библиотечни материали

Рег.ед.

2204

3

Отчислени библиотечни материали

Рег.ед.

-

4

Текущо получавани периодични издания

Загл.

133

5

Регистрирани читатели

Брой

4181

 

- под 14 години

Брой

1793

 

- над 14 години

Брой

2388

6

Заети библиотечни материали

Рег.ед.

133958

7

Посещения (общо)

Брой

69897

 

От тях в читалните

Брой

38478

8

Въведени записи в електронните БД до края на 2009 г.

Бр.зап.

12522

9

Направени справки общо

Брой

14302

 

От тях  - устни

Брой

6337

 

             - писмени

Брой

164

 

             - авт. информационно търсене

Брой

7801

10

Организирани масови прояви

Брой

203

11

Методическа дейност

 

 

 

- оказана експертно-консултантска помощ

Бр. конс.

292

 

- организирани квалификационни мероприятия

Брой

9

 

- посетени библиотеки

Брой

16

12

Щатен състав

Брой

20

13

Бюджет общо

Лева

218 606

14

Читаемост

%

56%

15

Посещаемост

%

29%

16

Обръщаемост

%

34%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по съдържание според десетичната класификация

 

Индекс

Наименование

Библ. фонд

Набавени БД

Отчислени

БД

Заети

БД

0

Общ отдел

5279

49

-

4202

1

Философия

5729

44

-

3083

2

Религия. Атеизъм

1513

27

-

962

3

Обществено политически

25185

308

-

25823

5

Математика. Естествени науки

15621

40

-

2343

61

Медицина

10822

33

-

2275

62

64-69

Техника. Промишленост

21865

33

-

2916

63

Селско стопанство

4905

13

-

754

7

Изкуство

24174

274

-

8446

793-

799

Спорт

3919

3

-

1674

80

Езикознание

5670

22

-

2141

82-89

Литературознание

12332

150

-

5014

9

История

9298

150

-

3981

91

География.

Пътешествия

3645

16

-

2593

  

Художествена

74519

890

-

44122

 

Детска отраслева

10949

11

-

 

 

Детска художествена

15721

257

-

23629

Общо през отчетната година

251146

2204

-

133958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по вид

 

Вид на библиотечните материали

Библиотечен

Фонд

Набавени

БД

Отчислени

БД

Заети

БД

Книги

218495

1902

-

96808

Периодични издания

14136

75

-

31130

Графични издания

2262

21

-

991

Картографски издания

132

-

-

-

Нотни издания

3011

5

-

1160

CD

1065

103

-

1709

Диафилми, диапозитиви

920

-

-

-

Грамофонни плочи

8690

-

-

606

Магнетофонни ленти и други

Звукозаписи

64

-

-

-

Видеокасети, DVD

646

98

-

1052

Аудио касети

1710

-

-

487

Други

15

-

-

15

Общо

251146

2204

-

133958

 

 

         4. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по език

 

Език

Библиотечен

Фонд

Набавени

БД

Отчислени

БД

Заети

БД

Български

221133

2149

-

132158

Руски

18990

1

-

547

Английски

3865

42

-

743

Немски

5056

-

-

325

Френски

906

-

-

70

Други езици

1196

12

-

115

Общо през отчетната година

251146

2204

-

133958

 

 

 

         5. Набавени библиотечни документи по начин на доставянето

 

Общо за отчетната година

От тях

Чрез покупка

По депозит

Абонамент

Дарение

Заменени срещу загубени

                           2204

1215

79

75

835

 

 

 

         6. Състав на читателите по професия и пол

 

Код

Професия

Общо

01

Работници в промишлеността

112

02

Работници в селското стопанство

5

03

Инженерно – технически специалисти

168

04

Селскостопански специалисти

18

05

Медицински специалисти

96

06

Математици, физици, химици, геолози, географи, биолози

46

07

Философи, социолози, историци, педагози, филолози, икономисти и юристи

202

08

Писатели, журналисти, артисти, художници, музиканти и др.

77

09

Учители – детски, начални и прогимназиални

236

10

Студенти

388

11

Ученици от горния курс

604

12

Ученици от начален и среден курс

1818

13

Други

411

Общо през отчетната година

4181

В това число: Мъже

1587

                        Жени

2594

 

 

         7. Състав на читателите по възраст и образование

 

По възраст

По образование

До 14 год.

От 15 до 18 г.

От 19 до 28 г.

Над 28 г.

Средно

Висше

1793

644

456

1288

844

909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         8. Текущи периодични издания по вид и по съдържание

 

Отрасли на знанието

Общо

Вестници

Списания

0 Общ отдел

2

1

1

1 Философия

3

-

3

2 Религия. Атеизъм

-

-

-

3 Обществено политически науки

65

29

36

5 Математика. Естествени науки

7

-

7

61 Медицина

2

2

-

62, 64-69 Техника. Промишленост

14

5

9

63 Селско стопанство

6

2

4

7 Изкуство

12

-

12

793-799 Спорт

2

1

1

80 Езикознание

2

-

2

82-89 Литературознание

6

3

3

9 История. Биографии

5

-

5

91 География. Пътешествия

3

-

3

Художествена

 

 

 

Детска отраслева

-

-

-

Детска художествена

4

-

4

Общо през отчетната година

133

43

90

 

         9. Библиотечен персонал по образование и начин на заплащане

 

Начин на заплащане

Общо

От тях във

филиалите

Със завършено висше образование

С друго полувисше и със средно образование

Всичко

От тях с библиот. подготовка

Всичко

От тях с библиот. подготовка

 

Магистър

Бакалавър

Специалист

Щатни

17

1

16

4

4

8

1

1

ПМС 66

1

-

1

-

-

1

-

-

Общо

18

1

17

4

4

9

1

1

 

 

         10. Административен и помощен персонал по длъжности и начин на заплащане

 

Начин на заплащане

Общо

От тях

Директор

Чистач

Комп. спец.

Щатни

3

1

1

1

ПМС 66

1

-

1

-

Общо

4

1

2

1

 

11. Писмени справки за 2009 година

 

1. „Интегриране, образование и социализация на ромите в училище”

2. „Врачански панаир”

3. „Наркотично действие на алкохола. Видове отравяния”

4. „Танцовото изкуство в детските градини”

5. ”Вино и любов в песни”

6. „Рокмузиката - част от историята”

7. „Менделсон – за него и творби от него в отдел Изкуство”

8.  ‘Коледа в автентични песни и наричания от различни региони на България”

9. „ Агресия у децата”

10. „Агресия при подрастващите” (на руски език)

11. Интеграционни похвати при възпитание в мултикултурна среда

12. „Компенсиращи стратегии и практики в обучението на деца-билингви

13. „Алтернативни източници на енергия”

14.  „Гражданско образование”

15 .„Равнинни геометрични фигури” (на руски език)

16. „Национален фестивал на малките театрални форми – Враца (1993-2009)”

17. „Екологично биоразнообразие”

18. „Механизми на мотивацията при възпитанието на деца в предучилищна възраст”

19. „Характеристики при обучението на деца билингви”

20. „Европейски съюз ”

21. „Нравствените идеи в тетралогията на Димитър Талев”

22. „Местни избори 2009”

24. „Геополитическо състояние на Балканите”

25. „Кирил Андровски”

26. „Тодор Рачински”

27. „Църквите във Враца”

28. Мултимедийните презентации, представени на Петата краеведска конференция.

29. „Бубарството във Враца”

30. „Димитър Митов – майстор на ковано желязо”

31. „Ботеви четници от Врачанския край”

32. „Традиционно домашно тъкачество”

33. „Краеведската литература за Враца и Врачанския край”

34. Регионална библиотека „Христо Ботев” (материали в периодичния печат от 2004 до 2009)

35.  170 години от рождението на проф. Марин Дринов

36. „2009 – Международна година на астрономията”

37. „2009 – Европейска година на творчеството и иновациите”

38. Викторина „Какво знаем за астрономията – 24 въпроса”

 

Информационни дипляни

 

         1. „Добре дошли в библиотеката” - представяне информационните възможности на РБ „Христо Ботев” - Враца.

         2. „Къде да учим” – в помощ на кандидат-студентите.

         3. Диплянка с абонамента на периодичните издания за 2009г.

 

Календари

 

1.     „Бележити личности и събития от Врачанския край 2010 г.”

2.  „Бележити дати и кръгли годишнини през 2010 г.”

 

 

 

 

12. Библиотечни инициативи през 2009 година .

 

 

Изложби – 16

Витрини по повод бележити дати и годишнини – 32

Маратон на четенето -  28 организирани посещения

Национална библиотечна седмица– 60 организирани посещения

Лятна читалня – 16 организирани посещения

Творчески вечери, срещи с автори, представяния – 7

Викторини – 1

Лектории  - 3

Литературно-музикални програми – 5

Конференции – 2

Конкурси – 2

Кръгли маси – 2  

Литературни четения – 3 

Представени презентации – 7

Детско утро – 3

Литературни маршрути – 1

Открити уроци  – 6

Благотворителни мероприятия – 5

Участия в радио и телевизионни предавания – 3

Артистична работилница – 1

 

 

 

 

 

13. Бюджет на библиотеката за 2009 г.

 

 

Видове дейности

§§

Изразходвани

средства:

 

Заплати и възнаграждение за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение:

0100

107401

 - Заплати на персонала по трудови правоотношения

0101

107401

Други възнаграждения и плащания на персонала

0200

23163

Осигурителни вноски от работодател

0500

21165

Издръжка

1000

66877

- Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотека

1014

14037

- Материали

1015

373

- Вода, горива и енергия

1016

34030

- Разходи за външни услуги

1020

12303

- Командировки в страната

1051

1301

- Други некласифицирани разходи в др. параграфи и подпараграфи

1098

1601

Придобиване на ДМА и НДА

5200

5300

 

Всичко:

218606