РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА

„ХРИСТО БОТЕВ” – гр.  ВРАЦА

 

 

ОТЧЕТ

за дейността през 2010 година

 

 

 

 

 

                                                              Изготвил:

10.02.2011 г.                                                    директор:

Гр. Враца                                                                  /Силвия Врачовска/

 

       Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца и през изминалата 2010 година продължи с реализирането на поставените основни задачи:

 

          1. Утвърждаване на библиотеката, като информационен и обществен център, осигуряващ равнопоставен достъп за всички ползватели.

          2. Изграждане на оперативни и динамично комплектувани фондове от всички отрасли на знанието с информация от всички носители.

          3. Приложение на съвременни информационни технологии в библиотечното, справочно-библиографско и информационно обслужване, осигуряващо многоаспектно търсене с цел максимално удовлетворяване потребностите на читателите.

          4. Активно участие със свои инициативи и дейности в националните библиотечни прояви и кампании – проекти на МК за комплектуване на библиотечните фондове, национална библиотечна седмица, маратон на четенето и др.

          5. Издателската и популяризаторска дейност по повод актуални дати и годишнини от местния и национален календар, включваща изработване и издаване на книги, био-библиографски справки, мултимедийни презентации и др.

          6. Повишаване ролята на библиотеката като център, координиращ дейността на общодостъпните библиотеки от областта за участие в програма „Глобални библиотеки – България”.

          7. Разширяване на контактите и партньорството с институции, обществени организации, НПО, сдружения, съюзи и библиотеки от страната и чужбина. Участие в проекти на регионално и национално ниво.

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Библиотечни дейности

 

1. Комплектуване и организация на библиотечните фондове и каталози.

 

Комплектуването на библиотечните фондове е основна и неизменна задача на Регионална библиотека „Христо Ботев”. Съобразявайки се с характеристиката на фондовете на библиотеката, читателските търсения, ограниченото финансиране и книгоиздаването в страната и през 2010 г. се работи за изпълнение на основната задача - обезпечаване на библиотечно-информационното обслужване в структурите на Регионална библиотека с актуални във всички области на човешкото знание издания.

В края на 2010 година фондът на Регионална библиотека наброява 246 987 библиотечни документи на стойност 244 819.67 лв. от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация. Като 59.9 % от целия фонд са отраслеви БД, 30 % e художествената литература, 6 % са детски художествени и 4,1 % - детски научно-популярни. Спазено е едно добро съотношение на художествени и отраслеви БД.

През 2010 г. са набавени  2 284 БД на стойност 16 811. 54 лв., от които 2040 книги, 118 периодични издания, 56 нотни издания, 7 графични издания, 50 компактдиска, 13 DVD. Новонабавените библиотечни документи за отчетния период са с 80 повече от предходната година. Съпоставяйки и анализирайки показателите за новите постъпления по начин на доставка през 2009 г. и 2010 г., се налага не много оптимистична констатация. Чрез покупка през 2009 г. са набавени 1215 библиотечни документи, а през 2010 г. – 639, почти наполовина по-малко. Икономическата криза в страната се отрази и на бюджета на библиотеката, респективно на средствата за покупка на библиотечни  документи и абонамент на периодични издания. Този факт, съчетан с липсата на подкрепа от МК по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и непрекъснато нарастващите цени на печатната продукция, очертават една не много радостна картина за обновяване фондовете на библиотеката, както с книжни, така и с некнижни носители на информация. Фондовете остаряват, както физически, така и по съдържание и с тях все по-трудно могат да се задоволяват информационните потребности на ползвателите. За да успяваме да ги поддържаме в оптимален вариант, се стараем да използваме даренията предоставяни ни от читатели на библиотеката и граждани рационално и прагматично. За 2010 г. те са 1391 т., предимно книги. Една част от дарените ни заглавия регистрираме и вливаме във фондовете на мястото на вече отчислени по различни причини, а с друга заменяме физически изхабени или описани за отчисление. През изтеклата година от фондовете на обслужващите звена : “Заемна за дома”, “Читалня хуманитарни, точни и приложни науки”, “Детски отдел” и “Филиал” на библиотеката в ЖК “Дъбника” бяха отчислени общо 6 443 библиотечни документи : книги – 5 985,  периодични издания – 457 и аудио касета - 1 бр. От тях по причина “Физически изхабени” – 4 959 т. и “Остарели по съдържание” – 1484 т. За отчислените библиотечни документи са изготвени актове и списъци към тях, а данните от тях са вписани в КДБФ – част 2, разпределени по вид, съдържание, език и остойностени.
        
По начин на комплектуване са: закупени – 639 броя за 6 571.28 лева, получени по депозит 140 за 829.89 лв., чрез абонамент 114 броя за 2 698.96 лева, от дарение 1391 за 6 771.01 лв.
         Набавените БД са обработени технически своевременно и регистрирани в електронните каталози от отделите КОК – книги, в читалня „Периодика” за периодичните издания с постоянен срок на съхранение и в отдел „Изкуство” за другите носители –
CD, DVD и нотни издания. От средата на 2007 г. в отдела се работи по ретроконверсия на библиотечните каталози, обхващаща периода 1980 - 1996 г. През 2010г. са  редактирани, инвентирани и прехвърлени от база данни Ретро и Серия 1 на НБКМ – 9 346 бр. записа в модул „Книги”. Този процес е трудоемък, бавен и изискващ голяма прецизност и концентрация.

Абонаментът за 2011 година се състои от  95 периодични издания, от които  36 вестници и 48 списания на стойност  3230.95 лв.

* Таблици № 2, 3, 4 и 5 от приложението към отчета отразяват библиотечния фонд и набавените БД по съдържание, вид, език и начин на комплектуване.

          Таблица № 8 отразява текущите периодични издания по вид и съдържание.

 

Изводи:

През  2010 година се отчита значителен спад на ново набавената литература. Това се дължи основно и единствено на изключително тежката финансова година, на непрекъснатото повишаване цената на книгите и нетрадиционните носители на информация.

 

2. Библиотечна, справочно-библиографска и информационна дейност.

 

През отчетния период Регионална библиотека е посетена от  64126 читатели, раздадени 134125 библиотечни документи и е регистирала 3855 нови читатели.

Посещенията на сайта на библиотеката през 2010 година са 19711.

          Приложената по-долу таблица отразява плана и изпълнението на тези показатели по обслужващи отдели.

 

 

 

Отдели

Читатели

Посещения

Заети БД

План

2010

Изп.

2010

План

2010

Изп.

2010

План

2010

Изп.

2010

Заемна за дома

2100

2117

20 000

22 434

52 000

56 735

Детски отдел

1300 

989

6600 

7195

17 200   

16 135

Обща читалня

110

119

9500

7314

22000

17306  

Периодика

-

 

5000    

9931

9500

14721

Изкуство

.

-

4000

4067

9000

8427    

 

Краезнание

-

-

1000

1528

2000

2026

 

Филиал

550

589

7000

9816

18000

18007

 

СБИО

25

26

1 700

1 789

600

616

 

Методичен отдел

15

15

45

52

150

152

Общо

4100

3855

69400

66058

126000

134125

 

          Отчитайки статистическите данни за 2010 година нови читатели посещения и раздадени библиотечни документи се наблюдава лек спад в новите читатели на библиотеката и лек спад в посещенията на библиотеката. Регистрираните  от плана ползватели, 35,4% са ученици от начален и среден курс (за 2009 – 43%), 16 % - от горен курс (за 2009 - 15%), 12,3 % - студенти ( за 2009 –10%) и 36,3% други категории – инженерно-технически специалисти, медицински специалисти, учители и др. (за 2009 - 32%). Отчитаме като положителна тенденцията за повишаване броя на читателите – ученици от горен курс и студенти.

          * Таблица № 6 и 7 от приложението на отчета отразяват регистрираните читатели по видове професии и пол, възраст и образование.

          Заетите БД –  над планираното. От тях най-голям е делът  на заетите книги – 75,5%, на периодични издания – 20 %, и на други носители на информация –  5 %. В сравнение с миналата година прави впечатление нарастване на относителния дял на заетите периодични издания за сметка на заетите книги. В същото време делът на заетите БД на други носители на информация се запазва. От тази статистика може да се направи извод, че трябва да се популяризират сред гражданите информационните възможности на библиотеката, като се наблегне на факта, че при нас може да се заемат не само традиционните книжни носители, а и CD с популярна музика, DVD с игрални и научнопопулярни филми, грамофонни плочи с ценни произведения от всички жанрове на музикалното изкуство и др.

* Таблици № 2, 3 и 4 отразяват заетите БД по вид, отрасъл на знанието и език.

           В края на 2010 година електронните картотеки на Регионална библиотека съдържат:

 

 БД „Персоналии” –  1841 записа, от които 7 за 2010;

 БД „Летописи” – 4414 записа, от които 18 за 2010;

Посочените две Бази данни се поддържат от отдел „Краезнание”.

 БД „Фактографска справка” – 2 671  записа, от които 77  за 2010 г.;

 БД „Дати и събития” – 923  записа, от които 26 за 2010 г.;

 БД „Илюстровани документи” –  1 765 записа, от които 53 за 2010

Посочените три  бази данни се поддържат в отдел СБИО.

 БД „Статии” – общо 54608  записа от които 2728  нови и 197 редактирани описания за 2010 г., въведени от отделите „Краезнание”, ”СБИО”, „Детски отдел”, Обща читалня и „Изкуство”.

 

През 2010 г. значително бе увеличено търсенето на информация от електронните бази данни –   като най-голям дял от тях са ученици – 53%, студенти – 23%, учители – 6% и други категории – 18%. 31 са виртуалните консултации и запитвания по електронната поща в отдел СБИО. През 2010 година на разположение на ползвателите на  „Регионална библиотека  “Христо Ботев“ бе предоставен безплатен онлайн достъп до базите данни на правно-информационната система СИЕЛА (закони, наредби, процедури, регистър на фирми, нормативна база в сферата на образованието и др.). Абонаментът е осигурен с подкрепата на Програма “Глоб@лни библиотеки – България”. 

Броят на справките – писмени, устни и търсене в автоматизираните БД и каталози на библиотеката са общо 16727 , от които 188 писмени, 6646 устни и 9 893 автоматизирани. Темите на писмените библиографски справки са определени от читателските търсения и са от всички отрасли на знанието. Продължи традицията за колективни посещения на ученици за запознаване с обслужването, справочния и информационен масив и провеждането на открити уроци, мултимедийни презентации  по определени теми ( включени в учебния процес), организирани и провеждани от обслужващите отдели.

  Изводи:
        
През отчетната година нарастват читателите на библиотеката, ползващи автоматизираните читателски места, което е в резултат на навлизането на новите информационни технологии, ползването на по-съвършени некнижни носители, до известна степен променените образователни критерии, променените нагласи на традиционните ни потребители, силното влияние на Интернет и др.

 

ІІ. Автоматизация

 

През изминалата 2010 година  Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца получи по програма Глобални библиотеки – България – 25 копютърни конфигурации, мултимедия, проектор, мултифункционално устройство, цветен лазерен принтер и лаптоп. Към библиотеката бе открита обучителна зала с част от компютрите, дарение по програмата. Другите 10 бяха инсталирани и предоставени за ползване на потребителите на Регионална библиотека.            Инсталирана най-новата версия на библиотечния софтуер от представители на фирма РС-ТМ. Остана неразрешен проблемът с грешките, които се получават периодично при прехвърляне на записи от БД „Ретро” и БД „Серия 1” в БД „Книги”.  Проблемът отново не бе решен окончателно. Причината за това е, че ние сме единствената библиотека, която прави Ретроконверсия по този начин и ползва този метод на попълване на собствената си база данни. Въпреки този проблем, базите данни бяха своевременно поправяни. Ежемесечно бяха правени осигурителни копия на всички бази данни, поддържани от нас.

През отчетния период в сайта на Детски отдел беше добавена и страница Каним Ви, на която се публикуват поканите за участие в конкурси и други мероприятия на отдела, като Лятна читалня, работилница „Сръчни ръце” и др.

През месец септември информатикът взе участие в ежегодния есенен семинар „АБ Днес и утре”, организиран от фирма РС-ТМ, който се състоя в град Стара Загора. 

          През 2010 година се проведоха 3 компютърни курса – 2 за библиотечни специалисти от област Враца и един за библиотечни специалисти от Регионална библиотека. Курсовете бяха петдневни, общо по 30 часа. За библиотечните специалисти от област Враца бяха включени следните теми: работа с WINDOWS, WORD, EXCELL и INTERNET. За библиотечните специалисти от Регионалната библиотека бяха добавени и теми за работа с POWER POINT и PUBLISHER.

Прави впечатление, че сайтът ни се радва на популярност сред населението. В отзивите, които получаваме, гражданите споделят, че полезни за тях са електронните каталози и картотеки, които могат да ползват 24 часа в денонощието и в почивните дни, възможността за контакт онлайн било то по електронна поща или чрез формата за контакти, както и актуалността на сайта – това, че всички събития, свързани с библиотеката се отразяват още на същия ден. Регионална библиотека „Христо Ботев” може да се окачестви като една модерна автоматизирана библиотека със съвременни методи на обслужване и с модерни услуги, предлагани на нейната територия.

           В заключение можем да отбележим, че плануваните дейности за 2010 година бяха изпълнени, автоматизацията в библиотеката е на отлично ниво и отделът е готов да посрещне предизвикателствата на следващата 2011 година.    

 

ІІІ Издателска дейност

 

През месец май във връзка с Ботеви дни 2010 и отбелязване на 30-годишния юбилей на Литературно-художествен алманах „Околчица” отдел Краезнание издаде „ОКОЛЧИЦА - Библиографски преглед 1980 – 2010”.

През месец ноември със собствени средства бе отпечатан сборникът „Златни ръце. Народни занаяти във Врачанския край” които включва материали от Шестата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”.

През 2010 година в отделите „Краезнание”, ”Изкуство” СБИО,Обща читалня бяха подготвени  писмени справки, препоръчителни списъци

 

и информационни бюлетини, отразяващи читателските търсения, свързани с актуални теми, годишнини и събития.

          * В Приложение № 11 са отразени по-важните теми на справките.

 

 

IV. Културно образователна  дейност

 

За отбелязване на актуални събития, дати, годишнини и теми от националния и местен календар през 2010 година бяха организирани  редица инициативи.

* В приложение № 12 са посочени библиотечните инициативи през 2010 година

            Освен малките форми, голяма част от иницитивите, организирани от Регионална библиотека са запомнящи се както за нашите читатели, така и за самите участници в тях. По-значими:

Кръгла маса „История, бит и култура на ромите в Община Враца

Маратон на четенето

Национална библиотечна седмица „Модерната библиотека – твое право”

Литературен конкурс „Аз съм български войвода…” поветен на 160 години от рождението на Иван Вазов.

Документалната изложба „Елена Рьорих" посветена на 75-годишнината от подписването на Пакта Рьорих.

Инициативата „Лято в библиотеката” на Детски отдел при Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца премина при голям обществен интерес.В многобройните и разнообразни дейности, организирани от нас  през лятото на 2010 година, се включиха над 500 деца от град Враца. Желаещите да прекарат свободното си време в библиотеката се увеличават с всяка изминала година.

По традиция „Лятната читалня”, провеждана в ЕВК „Св. С. Врачански” отвори врати още през първия ваканционен месец. Това лято нейни гости, освен възпитаниците на детските градини в града, бяха и малчуганите от Дома за деца лишени от родителски грижи „Асен Златаров”.

Интерес предизвика и организираното „Филмово лято в библиотеката”, като всеки вторник и четвъртък от седмицата филмотеката на отдел “Изкуство” събираше своите най-малки зрители, които се забавляваха с увлекателните истории на любимите си приказни герои.

За първи път пред нашата сграда малките художници рисуваха на асфалт с тебешир на тема “Вълшебно лято”. Много слънчеви усмивки, изпълнен с красота и обич пъстър детски свят оставиха със своите рисунки талантливите приятели на книгата и изкуството.

Изработването на “Весели книгоразделители” бе поредното предизвикателство за нашите читатели-приятели. Те моделираха, скицираха и оцветяваха своите закачливи книгоразделители с мотиви от лятото, ваканцията и морето.

Весела и ентусиазирана бе и групата на участниците в инициативата „Рисунки в парка”. Всички рисуваха любими моменти и герои от приказки.

За децата на град Враца лятото на 2010 година остава един незабравим спомен, свързан с книгата и четенето. Всички научиха много нови и интересни неща, създадоха нови запознанства и станаха верни приятели и почитатели на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца.

Изложба „В ученическата чанта на прабаба”, организирана съвместно с Държавен архив.

Отбелязване 90 години от рождението на Джани Родари.

 Научна конференция на тема „100 години от рождението на д-р Димитър Иванчев – философ, библиотековед и краевед”. Участие с доклад на тема: „Доктор Димитър Иванчев и краезнанието в България”.

Седма регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” с тема за 2010 година: “Личности, допринесли за развитието на град Враца и Врачанския край”. Организатори са Регионален инспекторат и Регионална библиотека “Христо Ботев” – Враца. В конференцията бяха включени тридесет разработки на историци, краеведи, библиотечни специалисти, учители, журналисти, студенти и ученици, а специални гости – наследниците и близките на именитите личности, свързали съдбата си с тази на нашия край и на нашия град - Любомир Андрейчин, Иван Йончев, Крум Панов, Димитър Бочев, Фило Пенов, Бистра Цветкова, Дако Даковски, Емилия Александрова, Николай Дойнов и Петър Печовски.

 

          Изводи:

          Културно - образователната дейност в Регионална библиотека през 2010 година бе насочена основно към популяризиране многобройните и богати възможности на библиотеката и целяща привличане на нови читатели, приобщаване на децата към книгата и обогатяване културния живот в града. Анализирайки проведените инициативи, можем да отбележим, че това беше една изключително успешна година за Регионална библиотека „Христо Ботев”.

V. Проекти и програми

Регионална библиотека „Христо Ботев” участва като партньор в проект на Програма „Коменски” Регионални партньорства съвместно с РИО на МОН – Враца, НУ „Св. Софроний Врачански” и СОУ „Христо Ботев”. Проектът е на тема „Мотивация на учениците от началните класове за учебната дейност”. Партньор на проекта е Инспекторат по образованието град Ерзинкан, Турция, Областна библиотека Ерзинкан, Турция, Частно начално училище Ерзинкан, Турция.

Основна цел на проекта: Развитие и обмен на добри практики, насочени към мотивиране на учениците от началното училище към учебна дейност чрез подкрепа и сътрудничество между образователните и други институции за осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище

Специфични цели:

- Придобиване на знания и умения от ползвателите по проекта за прилагане на успешни методически подходи и модели за мотивиране на учениците от най-ранна училищна възраст за учебна дейност.

- Осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище чрез повишаване на мотивацията им за учебна дейност.

- Повишаване на индивидуалния и институционалния капацитет на служителите и педагозите от образователните и други институции със значимост за образованието чрез обмен на добри европейски практики.

- Отваряне на ползвателите по проекта към образователната система на Партньорите и развиване на умения и способности за сътрудничество и взаимодействие, насочено към осигуряване на качествено образование, за да изградим заедно нова обединена Европа.

Тематиката на проекта обхваща:

- Специфичност и уникалност на началния училищен период и необходимост от мотивация за учене.

- Методи за повишаване на мотивацията на учениците.

- Сътрудничество между училището и другите институции със значимост за училищното образование, насочено към мотивиране на учениците от началния училищен период за учебна дейност.

Темите са взаимносвързани и вплитат един ефикасен модел за мотивиране на учениците за учене и изграждане на ключовата компетентност «придобиване на умения за учене» и в частност развитие на читателските умения, чрез сътрудничеството на  регионалнате власти, регионален инспекторат по образование, училище и библиотека.

Проектът е с продължителност 2 години.

Регионална библиотека продължи и през отчетната година да бъде активен партньор по Програма Глобални библиотеки – България.

 

VІ. Методическа дейност

 

През 2010 година методичен отдел осъществява регионалните дейности на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца за библиотеките от областта, съгласно Закона за обществените библиотеки, приет през 2009 година.

На територията на област Враца през 2010 год. са работили 115 библиотеки с щатни библиотекари – от тях:

Регионална библиотека „Христо Ботев”

Читалищни библиотеки – 101 /една нова през годината в кв. Кулата/

Училищни библиотеки – 9 /два съкратени щата през 2010 год. – в Езикова гимназия – Враца и СОУ „Иван Вазов” – Мездра/

Вузовски библиотеки – 2

Специални библиотека – 2.

          За всички тях отделът има методични функции и подпомага дейността им чрез устни и писмени консултации, посещения на място, квалификационни мероприятия и други организационни форми. Главно поради финансови причини, годината като цяло беше по – слаба от предходните. Много от плануваните форми на работа – като семинари, общински съвещания, посещения на място в библиотеките и други подобни, не се осъществиха, защото липсваха средства за командировка в бюджета на Регионална библиотека. Вече втора година Министерството на културата, не превежда на регионалните библиотеки средства за изпълнението на тези функции, което е и главната причина за по – малкия обем методична работа в помощ на библиотеките от областта.

          В началото на 2010 година беше направена анкета за всички щатни библиотекари от областта. След обобщаване на резултатите стана ясно, че най – желаната от колегите форма на методична помощ е посещение на място и на второ място – семинари за обмяна на добри практики и представяне на иновативни услуги в съвременната библиотека.

 В методичен отдел през 2010 година се полагаха усилия да се задържи нивото на работа, да не се допусне рязък спад на дейностите, защото това би навредило на изградената вече връзка с библиотечните специалисти от областта. Нуждата от обмяна на информация между библиотекарите и методиста е взаимна. За тях е важно да научават за новостите в библиотечната теория и практика, за мен – да имам яснота за състоянието на библиотечната мрежа, движението на кадрите, комплектуването на фондовете и др. подобни, което ми позволява да планувам бъдещата дейност на методичен отдел и да представям техните виждания пред Библиотечната асоциация.

 

VІІ. Професионална квалификация

 

През годината 5 библиотечни специалисти бяха одобрени за обучители в обучителния компонент на Програма Глоб@лни библиотеки- България”. През месец юни те преминаха своето първо общо въвеждащо обучение.

Библиотечни специалисти от РБ преминаха петдневен компютърен курс.

Участие в Национална конференция на ББИА под надслов “Съвременната библиотека – център за информация и знание” с презентация „Културното  и историческо наследство на Врачанския край - успешна инвестиция към европейското и световно културно наследство”.

 

VІІІ. Административна и финансова дейност

 

Промени в организационно-функционалната структура през 2010 година не са правени. По силата на приетия през 2009 година Закон за обществените библиотеки, чл. 28, ал. 4, към библиотеката бе учреден Обществен съвет. Неговата роля е да бъде връзка между библиотеката и обществото, да генерира идеи за по-добро справочно-библиографско и информационно обслужване, да бъде коректив на работата на библиотеката като значим културен, образователен и информационен център.

В края на 2010 година в Регионална библиотека работят 20 щатни служители от които 1 директор, 1 методист, 1 информатик, 1 чистачка и 16 библиотечни специалисти.

          * Таблица № 9 отразява щатната обезпеченост и квалификацията на специалистите.

Изразходваният бюджет на библиотеката за 2010 г. е в размер на 186 631 лв. - средства от републиканския бюджет и 10 395.20 лв. са средствата от собствени приходи. За заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодателя са изразходвани 141 556 лв. и 45 075 лв за издръжка, сума крайно недостатъчна за нормална работа на библиотеката. През отчетната година в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. ДВ бр. 56 от 23.07.2010 г. и във връзка с произтичащите от него изисквания  и промени в средствата за делегирани от държавата дейности беше актуализиран бюджетът на Регионална библиотека Христо Ботев. Наложеното преразпределение на разходите за заплати по месеци наложи съкращаване на бройките по ПМС 66. При корекцията по ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. бюджета на Регионална библиотека Христо Ботев беше намален с 32 228 лева. С финансовата подкрепа на Община Враца в размер на 11 000 лв. бе сменена  част от дограмата на Регионална библиотека.

          * Таблица № 13 отразява бюджета по параграфи

Средната брутна заплата за 2010 година си остава 489, 04 лв.

          Допълнително материално стимулиране (ДМС) бе получено в края на 2010 година в размер на до 20 % от брутната работна заплата. В ІV-тото тримесечие на годината на служителите бяха изплатени и средства за обувки в размер на 950 лева.

          Финансовата година за Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца приключи без финансови задължения към доставчици.

          През отчетния период са проведени 13 заседания на Дирекционния съвет, като специализиран колективен съвещателен орган, на които са разглеждани и взети решения по основни проблеми на Регионална библиотека.

 

       Изводи:

Отчетният период беше изключително труден за Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца, както и за други културни институции поради няколко факта:

- Средствата,  отпускани през последните години по проект на МК за попълване на библиотечните фондове тази година не бяха отпуснати.

- Средствата, отпускани за регионални дейности от МК също не бяха отпуснати.

- Бюджетът на библиотеката претърпя корекции във връзка с изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. ДВ бр. 56 от 23.07.2010 г. и произтичащите от него изисквания  и промени в средствата за делегирани от държавата дейности

Въпреки финансовите затруднения на библиотеката, смятам че завършихме успешно 2010 година. Поставихме началото на работа чрез нови иновативни методи за привличане на читатели, започнахме усилено и разработване на различни проекти за финансиране на някои от дейностите, което ще ни улесни много в работата и ще ни помогне да вървим напред.  Библиотеката присъства активно в ежедневието на врачани.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

към ОТЧЕТ за дейността на Регионална библиотека

„Христо Ботев” – Враца

през 2010 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сводна статистическа таблица за изпълнение на основни показатели за 2010 г.

 

№ по ред

Показатели

Ед. мярка

Отчет

1

Библиотечен фонд

Рег.ед.

246 987 

2

Набавени библиотечни материали

Рег.ед.

2 284

3

Отчислени библиотечни материали

Рег.ед.

6 443

4

Текущо получавани периодични издания

Загл.

102

5

Регистрирани читатели

Брой

3 855

 

- под 14 години

Брой

1 364

 

- над 14 години

Брой

2 491

6

Заети библиотечни материали

Рег.ед.

133 632

7

Посещения (общо)

Брой

61 153

 

От тях в читалните

Брой

27 124

8

Въведени записи в електронните БД до края на 2010 г.

Бр.зап.

5 225

9

Направени справки общо

Брой

16 727

 

От тях  - устни

Брой

6 646

 

             - писмени

Брой

188

 

             - авт. информационно търсене

Брой

9 893

10

Организирани масови прояви

Брой

252

11

Методическа дейност

 

 

 

- оказана експертно-консултантска помощ

Бр. конс.

135

 

- организирани квалификационни мероприятия

Брой

6

 

- посетени библиотеки

Брой

10

12

Щатен състав

Брой

20

13

Бюджет общо

Лева

197026.20

14

Читаемост

Коеф.

34,66

15

Посещаемост

Коеф.

15.86

16

Обръщаемост

%

54,10

 

          2. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по съдържание според десетичната класификация

 

Индекс

Наименование

Библ. фонд

Набавени БД

Отчислени

БД

Заети

БД

0

Общ отдел

5 255

63

87

3 351

1

Философия

5 641

109

197

3 119

2

Религия. Атеизъм

1 495

19

37

728

3

Обществено политически

24 933

332

584

20 244

5

Математика. Естествени науки

15 261

71

431

1 771

61

Медицина

10 668

56

210

3 538

62

64-69

Техника. Промишленост

21 378

80

567

3 149

63

Селско стопанство

4 765

7

147

572

7

Изкуство

24 228

141

87

7 938

793-

799

Спорт

3 881

16

54

2 450

80

Езикознание

5 600

40

110

2 151

82-89

Литературознание

12 080

69

321

4 477

9

История

9 196

109

211

4 060

91

География.

Пътешествия

3 612

10

43

2 178

  

Художествена

73 078

898

2 339

50 244

 

Детска отраслева

10 795

26

180

275

 

Детска художествена

15 121

238

838

23 387

Общо през отчетната година

246 987

2 284

6 443

133632

 

         

 

 

3. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по вид

 

Вид на библиотечните материали

Библиотечен

Фонд

Набавени

БД

Отчислени

БД

Заети

БД

Книги

214 550

2 040

5 985

100 893

Периодични издания

13797

118

457

26 904

Графични издания

2 269

7

-

918

Картографски издания

132

-

-

-

Нотни издания

3 067

56

-

924

CD

1 115

50

-

1 794

Диафилми, диапозитиви

920

-

-

-

Грамофонни плочи

8 690

-

-

456

Магнетофонни ленти и други

Звукозаписи

64

-

-

-

Видеокасети, DVD

659

13

-

1319

Аудио касети

1 709

-

1

422

Други - дискети

15

-

-

2

Общо

246 987

2 284

6 443

133 632

 

 

          4. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни документи по език

 

Език

Библиотечен

Фонд

Набавени

БД

Отчислени

БД

Заети

БД

Български

217 230

2 232

6 135

132 087

Руски

18 803

13

200

310

Английски

3 799

22

88

921

Немски

5054

7

9

203

Френски

903

5

8

59

Други езици

1198

5

3

52

Общо през отчетната година

246 987

2 284

6 443

133 632

 

 

 

          5. Набавени библиотечни документи по начин на доставянето

 

Общо за отчетната година

От тях

Чрез покупка

По депозит

Абонамент

Дарение

Заменени срещу загубени

2284

639

140

114

1391

 

 

6. Състав на читателите по професия и пол

 

Код

Професия

Общо

01

Работници в промишлеността

81

02

Работници в селското стопанство

1

03

Инженерно – технически специалисти

233

04

Селскостопански специалисти

10

05

Медицински специалисти

103

06

Математици, физици, химици, геолози, географи, биолози

44

07

Философи, социолози, историци, педагози, филолози, икономисти и юристи

239

08

Писатели, журналисти, артисти, художници, музиканти и др.

44

09

Учители – детски, начални и прогимназиални

256

10

Студенти

473

11

Ученици от горния курс

620

12

Ученици от начален и среден курс

1 365

13

Други

386

Общо през отчетната година

3 855

В това число: Мъже

1 662

                        Жени

2 193

 

          7. Състав на читателите по възраст и образование

 

По възраст

По образование

До 14 год. 

От 15 до 18 г.

От 19 до 28 г.

Над 28 г.

Средно

Висше

1 364

789

557

1145

820

882

 

          8. Текущи периодични издания по вид и по съдържание

 

Отрасли на знанието

Общо

Вестници

Списания

0 Общ отдел

2

1

1

1 Философия

3

-

3

2 Религия. Атеизъм

-

-

-

3 Обществено политически науки

46

26

20

5 Математика. Естествени науки

5

-

5

61 Медицина

1

1

-

62, 64-69 Техника. Промишленост

6

2

4

63 Селско стопанство

4

1

3

7 Изкуство

10

-

10

793-799 Спорт

3

1

2

80 Езикознание

2

-

2

82-89 Литературознание

7

3

4

9 История. Биографии

6

-

6

91 География. Пътешествия

2

-

2

Художествена

 

 

 

Детска отраслева

1

-

1

Детска художествена

4

-

4

Общо през отчетната година

102

35

67

 

9. Библиотечен персонал по образование и начин на заплащане

 

Начин на заплащане

Общо

От тях във

филиалите

Със завършено висше образование

С друго полувисше и със средно образование

Всичко

От тях с библиот. подготовка

Всичко

От тях с библиот. подготовка

 

Магистър

Бакалавър

Специалист

Щатни

17

1

16

4

10

2

1

1

ПМС 66

 

-

 

-

-

1

-

-

Общо

17

1

16

4

10

2

1

1

 

 

          10. Административен и помощен персонал по длъжности и начин на заплащане

 

Начин на заплащане

Общо

От тях

Директор

Чистач

Комп. спец.

Щатни

3

1

1

1

ПМС 66

 

-

-

-

Общо

3

1

1

1

 

11. Писмени справки за 2010 година

отдел СБИО

Аргесията у децата

Валутен и монетарен режим

Въздействие на рекламата върху потребителите

Гражданско образование

Европейски валутен съюз

Конституционно правораздаване

Лидерство и управлениe

Мотивация и ефективност на труда

Образователни похвати в екологичното образование при децата

Търговското право в България

Тероризъм

Управление на вниманието в предучилищна възраст

Фактори за стабилност и национална сигурност на Балканите

„Мултиетническо образование”

„Геополитическо състояние на Балканите”

 Механизми на мотивацията при възпитанието на деца в предучилищна възраст”;

 

отдел Читалня – хуманитарни, точни и приложни науки

“Източници за историята”

Побратимени градове с град Враца”

“Публикации на Огняна Георгиева – преподавател в Педагогически колеж – Враца”

отдел Краезнание

„Пролетните празници във Врачанския край”

„Алманах „Околчица” – 1980-2010”

„Славинските първомайстори и Врачанския край”

„Църквата „Св. Димитър” в Горна Бешовица, Врачавско”

„Село Кален”, „Ромите във Врачанска община”

„Участници във Втората световна война от Врачанския край”

„Поселищни проучвания във Врачанско”

„Никола Войводов” и „Тишевица”

„Туристическо дружество „Веслец”

„Кръстьо Пишурка”

„Врачанските златари”

„Родови изследвания от Врачанско”

„Първият паметник на „Хр. Ботев”

„Бистрешки манастир „Св. Иван Пусти”

„Врачански балкан”

„Войнишки паметници в Белослатинско”

„АЕЦ-Козлодуй” и „Фестивал за стари шлагери „Мара Врачанка”

 

отдел Изкуство

 

“Спартак Бутански – ноти, книги, песни в отдел Изкуство”

“На сцената винаги съм искал да бъда бог” – Андрей Чапразов в киното и театъра.

“Музиката няма отечество. Нейното отечество е цялата вселена”. Шопен- 200 г. от рождението му.

“...У нашия народ има нещо особено, което не се среща никъде, у никой друг народ, нашенската българска хубост...” 110 г. от рождението на Иван Фунев.

“... Само един живот, не е достатъчен...” 70 г. от рождението на Емил Димитров

Информационни дипляни

 Добавени нови електронни ресурси, обособени в папки: „Кодекси” – 8 документа, „Международни и национални счетоводни стандарти” – 31 документа, „Договори и доклади за напредъка на страните от ЕС” – 11 документа.

 Изготвена информационна дипляна „Добре дошли в РБХБ” -  представяща информационните възможности на всички отдели.

Изготвяне на информационни материали (плакати, брошури и афиши) за дейностите на библиотеката

Обособен електронен вариант с пълнотекстовото съдържание на Държавен вестник за  2007,  2008, 2009 и 2010 година.

Изготвени общи пакети с документация в електронен вид и по отрасли на знанието (психология, биология, география, икономически и политически науки и др.)

Обособен архив с електронни документи за Европейския съюз (Декларации, Директиви, Резолюции и Споразумения).

Широко популяризиране на дейностите на институцията и предизвикване на по-голям обществен интерес към библиотеката в социалната мрежа Facebook. 129 качени материали  в профила на библиотеката (одобрени и коментирани от 3 916 потребители).

Информационна дипляна „Къде да учим” – в помощ на кандидат-студентите;

 

Календари

 

„Бележити личности и събития от Врачанския край 2011 г.”

„Бележити дати и кръгли годишнини през 2011 г.”

 

12. Библиотечни инициативи през 2010 година

Изложби – 22

Витрини по повод бележити дати и годишнини – 53

Маратон на четенето -  34 организирани посещения

Национална библиотечна седмица– 28 организирани посещения

Лятна читалня – 14 организирани посещения

Творчески вечери, срещи с автори, представяния – 7


Лектории  - 12

Литературно-музикални програми – 5

Конференции – 3

Конкурси – 2

Кръгли маси – 2 

Литературни четения – 5 

Представени презентации – 27

Детско утро – 6

Литературни маршрути –

Открити уроци  – 23

Благотворителни мероприятия – 1

Участия в радио и телевизионни предавания – 3

Артистична работилница – 5

                                                  Общо: 252 културни прояви

 

13. Бюджет на библиотеката за 2010 г.

 

 

Видове дейности

§§

Изразходвани

средства:

 

Заплати и възнаграждение за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение:

0100

107 714

 - Заплати на персонала по трудови правоотношения

0101

107 714

Други възнаграждения и плащания на персонала

0200

13 602

Осигурителни вноски от работодател

0500

20 240

Издръжка

1000

45075

- Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотека

1014

6514

- Материали

1015

202

- Вода, горива и енергия

1016

33 315

- Разходи за външни услуги

1020

3734

- Командировки в страната

1051

1296

- Други некласифицирани разходи в др. параграфи и подпараграфи

1098

0

Придобиване на ДМА и НДА

5200

5300

 

Всичко:

186 631