РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ” ВРАЦА Обявява подбор по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар“ в Регионална библиотека „Христо Ботев”- град Враца Изисквания към кандидатите:  Висше образование в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“; професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50% дисциплини на библиотечно-информационния цикъл; средно образование с професионална квалификация…