Обявява подбор по документи и събеседване за длъжността „Работник в библиотека“ в Регионална библиотека „Христо Ботев”- Враца

Изисквания към кандидатите: Образование – средно или висше; Отлично владеене на писмен и говорим български език; Компютърна грамотност; Отлични писмени и устни комуникационни умения; Възможност за администриране на няколко задачи едновременно; организационни умения при управление на времето; Находчивост и гъвкавост; способност за работа както самостоятелно, така и като част от екип; Владеенето на чужд език…

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ” – ВРАЦА Обявява подбор по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар“ в Регионална библиотека „Христо Ботев”- град Враца Изисквания към кандидатите:  Висше образование в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“; професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл; средно образование…